ประกาศ กกต. 'พรรคสหประชารัฐ' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง


18 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคสหประชารัฐสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสหประชารัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

นายทรรศชล พงษ์ภควัต หัวหน้าพรรคสหประชารัฐ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสหประชารัฐ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเอกฉันท์ขอเลิกพรรคสหประชารัฐตามข้อบังคับพรรคสหประชารัฐพ.ศ. 2564 ข้อ 114 เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ได้

กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคสหประชารัฐสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคสหประชารัฐสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

'ปธ.กกต.' แจงความคืบหน้า คดียุบพรรค 'ก้าวไกล'

'ประธาน กกต.' แจงคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ทำตามกระบวนการไม่สนชื่อพรคการเมือง เผยอยู่ระหว่างศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน. อาจเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลเพิ่ม ยันไม่ชักช้า