'ธนาธร' สั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 'มูลนิธิคณะก้าวหน้า'

25 พ.ย.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครเรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของ “มูลนิธิคณะก้าวหน้า”

ด้วย นายกวินวุฒิ เล็กศรีสกุล ผู้รับมอบอํานาจ ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิคณะก้าวหน้า ข้อ ๒,๙, ๒๘, ๓๒ และ ๔๐ มีใจความ ดังนี้

ข้อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ เป็นตัวอักษรคําว่า“มูลนิธิคณะก้าวหน้า ProgressiveMovement Foundation” โดยใช้สีส้มเป็นสีของคําว่า “คณะก้าวหน้า” ใช้สีน้ำเงินเป็นสีของคําว่า “มูลนิธิ” และ “Progressive Movement Foundation” ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้

ข้อ ๙ มูลนิธินี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วยกรรมการมูลนิธิจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๒๐ คน

ข้อ ๒๘ การประชุมวิสามัญอาจมีขึ้นได้ โดยประธานกรรมการมูลนิธิเรียกประชุมวิสามัญหรือกรรมการมูลนิธิจํานวนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ต่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิขอให้มีการประชุมวิสามัญ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิได้ทราบความประสงค์ให้เรียกประชุมวิสามัญโดยเร็ว

ข้อ ๓๒ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน มีอํานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจําเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๔๐ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทําได้เฉพาะโดยที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการมูลนิธิที่เข้าประชุมนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิรายนี้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พิริยะ ฉันทดิลก
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ชวนใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย. เลือกคนดีมีความสามารถพัฒนาท้องถิ่น

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

'ประยุทธ์' หวั่นแรงงานต่างด้าวทะลักนำเชื้อโควิดเข้าประเทศ

“ประยุทธ์”หวั่นแรงงานต่างด้าวทะลักเข้าลงทะเบียนตามกม.ปะปนติดเชื้อ สั่งทหาร-ตำรวจเฝ้าระวังและเตรียมสนับสนุนคัดกรองคุมโรคเข้ม หลังพบไวรัสกลายพันธ์ “โอไมครอน”ในหลายประเทศ

นายกฯ ขอความร่วมมือเกษตรกรลดการเผาแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควัน-ฝุ่น

นายกฯ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ป้องกันและลดปัญหาวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยที่เกิดขึ้นในช่วงมกราคม-เมษายนทุกปี

'เสกสกล' อัด 'แก๊งทะลุฟ้า-แอมเนสตี้' อย่ามัวแต่อ้างสิทธิมนุษยชนจนไม่เห็นความจริง

“แรมโบ้” อัด “กลุ่มทะลุฟ้า-แอมเนสตี้” อย่าอ้างสิทธิมนุษยชนจนลืมมองถึงหลักความจริง ความเดือดร้อนคนทั้งประเทศและไม่สนกฎหมายไทย ยืนยันตนและประชาชนส่วนใหญ่เดินหน้าตรวจสอบองค์กรนี้

โฆษกรัฐบาลเผยยอดผู้ประกอบการมาตรฐาน SHA เพิ่มเกือบ 10%

โฆษกรัฐบาล เผยยอดผู้ประกอบการมาตรฐาน SHA เพิ่มเกือบ 10% และ SHA Plus เพิ่ม 38.98% หลังนายกฯ สั่งการเร่งแก้ปัญหา หนุนผู้ประกอบการไทยเข้าถึง ขณะที่ ททท. ยังคงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ถึง 30 พ.ย. นี้

'นายกฯ' เห็นใจผู้ประกอบการสถานบันเทิงเร่งเปิดเร็วอาจกระทบสังคมหมู่มาก

“นายกฯ” เห็นใจผู้ประกอบการสถานบันเทิง ประเมินพบปัจจัยเสี่ยงหลายมิติหากเร่งเปิดเร็ว กระทบสังคมหมู่มาก ต้องรอบคอบ ขอให้เคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting เตรียมประเมินขึ้นทะเบียนก่อนเปิดดำเนินการ