'ธนาธร' สั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 'มูลนิธิคณะก้าวหน้า'

25 พ.ย.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครเรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของ “มูลนิธิคณะก้าวหน้า”

ด้วย นายกวินวุฒิ เล็กศรีสกุล ผู้รับมอบอํานาจ ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิคณะก้าวหน้า ข้อ ๒,๙, ๒๘, ๓๒ และ ๔๐ มีใจความ ดังนี้

ข้อ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ เป็นตัวอักษรคําว่า“มูลนิธิคณะก้าวหน้า ProgressiveMovement Foundation” โดยใช้สีส้มเป็นสีของคําว่า “คณะก้าวหน้า” ใช้สีน้ำเงินเป็นสีของคําว่า “มูลนิธิ” และ “Progressive Movement Foundation” ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้

ข้อ ๙ มูลนิธินี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วยกรรมการมูลนิธิจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๒๐ คน

ข้อ ๒๘ การประชุมวิสามัญอาจมีขึ้นได้ โดยประธานกรรมการมูลนิธิเรียกประชุมวิสามัญหรือกรรมการมูลนิธิจํานวนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ต่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิขอให้มีการประชุมวิสามัญ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิได้ทราบความประสงค์ให้เรียกประชุมวิสามัญโดยเร็ว

ข้อ ๓๒ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน มีอํานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจําเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๔๐ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทําได้เฉพาะโดยที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการมูลนิธิที่เข้าประชุมนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิรายนี้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พิริยะ ฉันทดิลก
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปั้นมากับมือ! 'ธนาธร' ออกโรงการันตี 'ศิริกัญญา' จะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ศิริกัญญา ที่ผมรู้จัก – เธอจะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดี สมัยตั้งพรรคอนาคตใหม่ หนึ่งในเรื่องปวดหัวของผมคือการเสาะหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการนโยบายของพรรค สัมภาษณ์ไปหลายคนจนเพื่อนในแวดวงวิชาการคนหนึ่งแนะนำคุณไหมให้ผมรู้จัก

ส้มร่วงระนาว ! กระแสก้าวไกลฉุดไม่ขึ้น ตกยกเข่งเลือกตั้งซ่อม

สมุทรสาคร กระแสก้าวไกล ฉุดไม่ขึ้น เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.3 เก้าอี้ สอบตกระนาว คณะก้าวหน้า  เจาะไม่เข้าฐานเสียงเจ้าถิ่นยังเหนียวแน่น

นักร้องจัดหนัก! ยื่น กกต. ยุบก้าวไกล ฟัน 'อุ๊งอิ๊ง'

'สนธิญา' ยื่น กกต. ยุบก้าวไกล เหตุ 'ปิยบุตร' ครอบงำ พ่วงร้อง 'อุ๊งอิ๊ง' บินเยี่ยม 'ทักษิณ –ยิ่งลักษณ์' ทั้งที่เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย ส่อผลประโยชน์ทับซ้อน

'ส.ว.สมชาย' กางกฎหมายปลุก 'กกต.' รู้ยังผู้นำพรรคตัวจริงเก็บอาการไม่อยู่แล้ว

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า #เค้าลางหายนะ #ครอบงำยุบพรรค #กกตรู้หรือยัง การเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคตัวจริง