เปิดคำสั่ง 'บิ๊กป้อม-หัวหน้าพปชร.' ตั้งคกก. 5 ชุดสู้ศึกเลือกตั้ง ไร้ชื่อ 'นฤมล'


24 มี.ค.2566 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย นายวราเทพ รัตนากร, พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์, นายวิเชียร ชวลิต, พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ, นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ และนายณรงค์ โยธนัง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านการประสานงาน และการสนับสนุนการดำเนินการ ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งดูแลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ

นอกจากนี้ พรรคยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย โดยมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน กรรมการ ประกอบด้วย นายประสาน หวังรัตนปราณี, นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, นายวิเชียร ชวลิต, นายภาส ภาสสัทธา และนายทศพล เพ็งส้ม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคในด้านกฎหมายและการบังคับใช้ข้อบังคับของพรรคเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรค โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำด้านกฎหมาย ให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และสมาชิก รวมถึงตรวจสอบกรณีสมาชิกพรรคมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในทุกขั้นตอนต่อหัวหน้าพรรคโดยตรง

นอกจากนี้ พรรคยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและปราศรัยหาเสียง โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, นางสาวตรีนุช เทียนทอง, นายอภิชัย เตชะอุบล, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, นายวราเทพ รัตนากร, นายสกลธี ภัททิยกุล และนางวลัยพร รัตนเศรษฐ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคในด้านการจัดกิจกรรมทางการเมือง และการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงในการเลือกตั้งส.ส.
เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรค ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมทางการเมือง และการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงในการเลือกตั้งของพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้ง รวมถึงอำนวยการและประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมทางการเมืองและเวทีปราศรัยหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรค

นอกจากนี้ พรรคยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำนโยบาย โดยมีนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นที่ปรึกษา มีนายอุตตม สาวนายน เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, นายวราเทพ รัตนากร, พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี, นายชาญกฤช เดชวิทักษ์, นางวลัยพร รัตนเศรษฐ และนายบุรินทร์ สุขพิศาล ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านการศึกษาและการจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรค โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษาและจัดทําร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้าพรรคพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

นอกจากนี้ พรรคยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์การเมือง โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นายวิรัช รัตนเศรษฐ, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, นายวราเทพ รัตนากร, นายอันวาร์ สาและ, นายวิเชียร ชวลิต และนายสกลธี ภัททิยกุล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรค โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามความเห็นและมติของคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้ง และให้ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เพื่อมากำหนดกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรค รวมถึงกำหนดแผนและดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยให้รายงานผลต่อคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรค

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นทั้ง 5 ชุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ไม่ปรากฏชื่อของนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ทั้งที่ก่อนหน้านี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญภายในพรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอด แต่กลับมีชื่อบุคคลที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในพรรค ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ร่วมเป็นคณะกรรมการหลายคน จึงเป็นที่น่าสังเกตว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้นางนฤมล ตัดสินใจสละสิทธิ์จากตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ เผยนักลงทุนกังวลจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ลั่นทุกอย่างกำลังไปด้วยดี ระวังอย่าให้เสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม โดยกล่าว “สวัสดีนะครับสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน ทั้งประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยการประชุมครม.

ดร.ณัฎฐ์ ชำแหละฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลพิธา จับตา 'การเมืองสามก๊กพลิกขั้ว'

ปมแย่งชิงตำแหน่งฟอร์มทีมรัฐบาลพิธา “ดร.ณัฎฐ์” มือกฎหมายมหาชนคนดัง ชี้ ปล่อยระยะเวลาเนิ่นนาน การเมืองสามก๊กพลิกขั้ว ตัวแปรพรรคภูมิใจไทยและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งปม 3 พรรคเล็กฟ้องศาลปกครองล้มกระดานเลือกตั้ง

'ลุงป้อม' เซ็งเลสเตอร์ฯตกชั้น ปัดเอี่ยว 'แป๊ะ' โผล่พร้อม 'หนู-นิด'

ผู้สื่อข่าวรายงานก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ครม.อย่าง

'นิพิฏฐ์' สะกิด 'ก้าวไกล' เลิกเกณฑ์ทหาร ต่อไปที่เดินแบกปืน ลูกหลานคนจน ไม่ใช่ลูกหลานเจ้าสัวแน่นอน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กหัวข้อ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ? มีรายละเอียดระบุว่า

'ธรรมนัส' ตัดไฟ ลูกพรรคดิ้นร้อง 'บิ๊กป้อม' โดนหักหัวคิวเงินเลือกตั้ง

"ธรรมนัส" สวมบทกาวใจหลัง "บิ๊กป้อม" มอบเคลียร์ 22 อดีตผู้สมัคร ส.ส.พปชร. เรียกร้องความเป็นธรรมค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง อ้างถูก "เสธ.ต." หักหัวคิว