วศ.อว. หนุนการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน จัดสัมมนาสร้างมาตรฐานจำเพาะ ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติกเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสตูล สร้างมาตรฐานจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงสมบัติด้านคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) หน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า วศ. เป็นหน่วยงานหนึ่งใน “สี่เสือ อว.” ที่มุ่งสร้างโมเดลความร่วมมือของหน่วยงานภาคราชการในกระทรวง อว. เพื่อพัฒนาจังหวัดสตูล และเป็นหน่วยงานมีศักยภาพความพร้อมด้านการวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ รวมทั้งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูงของประเทศ (SDO) มีนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นในจังหวัดสตูล สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับสากลและเป็นจังหวัดเศรษฐกิจใหม่ของภาคใต้ ซึ่งภายในงานสัมมนาฯมีเสวนาแผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติก รวมถึงแนะนำโครงการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกและการจัดการขยะในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืน ช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับสมัครเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการด้านการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะจังหวัดสตูล ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป        

นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล มีวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุลและยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ดังนั้น การดำเนินงานของ กระทรวง อว. โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดสตูล นับว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานวิทย์อีสาน สร้างกำลังคนเปลี่ยนนักวิจัยเป็นนวัตกร ยกระดับคนภาคอุตสาหกรรม

น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

“ดวงฤทธิ์” เลขานุการ รมว.อว.ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ “เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พัฒนา “แอปเปิล สายพันธุ์ฟูจิ” หนุนต่อเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตและแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.รศ.(พิเศษ)ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ศูนย์เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืช

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โชว์ “เครื่องวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังแบบพกพา” ไม่ต้องขุดขึ้นจากดิน รู้เปอร์เซ็นต์แป้งภายใน 3 วินาที

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

วว. จับมือพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตรเด่น เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสถานีวิจัยลำตะคอง

อว.ครบ 3 ปี ผลงานการปฎิรูปของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เอนก” ชูการปฎิรูปและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เร่งผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่ ทำงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “อว.ครบ 3 ปี แห่งความสำเร็จในการปฎิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

เลือดสูบฉีด! 'พิธา' หมายมั่นปักธงภาคใต้ เห็นโอกาสทอง หมดยุคส่งเสาไฟลงก็ชนะ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวในการอบรมสัมมนาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล พื้นที่ภาคใต้ว่า ความฝันอย่างหนึ่งของตัวเองตั้งแต่มาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลนั่นก็คือ จะต้องมี ส.ส.เขต ในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้