นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ระดมข้อคิดเห็นทุกภาคส่วน ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสิริธารา 2 โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบ วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด อันจะส่งผลให้เมือง ชุมชน ย่าน บริเวณได้รับการพัฒนา อนุรักษ์หรือฟื้นฟู และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองจากผังเมืองระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสม จึงผลักดันให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดทำผังพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง ที่ใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ ที่มีความสำคัญที่เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ตลอดจนพันธะสัญญาระดับนานาชาติ ให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยส่งเสริมการพัฒนาเมือง กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ ฟื้นฟูพัฒนาเมือง เพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการอนุรักษ์ บำรุงรักษามรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีความมั่นคงยั่งยืน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การพัฒนาเมืองเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษา การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุม เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับความต้องการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ผังพื้นที่เฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ประกอบของผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งมาตรการทางผังเมืองที่ส่งเสริมการปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาในระดับชุมชน/ย่าน ที่สามารถนำไปดำเนินการจัดทำผังเมืองเฉพาะต่อไป สำหรับในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการนำเสนอร่างผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ โครงการเสนอแนะพร้อมร่างรายละเอียดและงบประมาณโครงการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการจากทุกภาคส่วน และให้ได้มาซึ่งลำดับระยะเวลาพัฒนาโครงการตามความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนา ส่งเสริมชุมชน และแนวทางการบริหารจัดการ มาตรการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำถิ่น และยังสร้างประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จะได้นำไปบูรณาการเพื่อการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ต่อไป ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มท.2 สั่งการ กรมโยธาฯ ศึกษา สำรวจการกัดเซาะชายฝั่งหาดประพาส เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จ.ระนอง

22 ม.ค. 2567 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลหาดประพาส ตำบลกำพวน

“ทรงศักดิ์” ตอบกระทู้สด ยืนยัน รัฐบาล “ไม่เลิก !” ประเพณีสงกรานต์พระประแดง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ของนายวีรภัทร คันธะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล เรื่องอ

'อนุทิน' ควง 3 รัฐมนตรีช่วยกราบสมเด็จพระสังฆราชก่อนเข้ามหาดไทย

'อนุทิน' ควง 3 รมช.ถือฤกษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช พร้อมรับพรให้ทำงานดีซื่อสัตย์ ก่อนถือเคล้ดเดินอ้อมเข้ากระทรวงมหาดไทย

'ทรงศักดิ์' บอกมหาดไทยมี รมช.หลายคนดีช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เร็วขึ้น!

'ทรงศักดิ์' พร้อมสานงานมหาดไทยที่ทำไว้ ชี้มี รมช.แบ่งงานหลายคนเป็นเรื่องดี บำบัดทุกข์บำรุงสุขเร็วขึ้น ยอมรับกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอาจมีปัญหา เพราะบริบทไทยไม่เหมือนต่างประเทศ