ก้าวสู่ 2 ทศวรรษ กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 20 ปี ภายใต้ชื่องาน “From Globalization to Sustainability” โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็นระยะเวลา 2 ทศวรรษที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงงานบริการของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้การพัฒนาเมืองสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยรวมกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมือง เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน มีหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่

1. ภารกิจด้านการผังเมือง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องอยู่บนความตกลงใจ ของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อเร่งการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

3. ภารกิจด้านการอาคาร เพื่อให้อาคาร มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

4. ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง ให้บริการด้านการออกแบบอาคาร การให้บริการทดสอบวัสดุ มีการยกระดับหน่วยทดสอบวัสดุเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่าง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและให้บริการตามภารกิจกรมฯ ให้กับพี่น้องประชาชน

ภารกิจทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เมืองและชุมชน มีความสวยงาม ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ นำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ช่องทาง ประกอบด้วย Website (www.dpt.go.th), Mobile Application (Landuse PLAN) , Line OA (DPT Information) เพื่อเป็นช่องทางบริการ สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดควบคุมการก่อสร้างอาคาร

ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือที่เรียก โดยย่อว่า BIM มาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน โดยเริ่มจากการเขียนแบบให้ออกมาในรูปของสามมิติ (3D) การให้บริการงานด้านการอาคารผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ในการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร เพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อกับภาครัฐ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ
“การก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเมืองต่อไป”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปธ.กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เชิญ 'ผู้ว่าฯชัชชาติ' ร่วมหาทางออก กำหนดร่างผังเมือง

ปธ.กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เชิญ ’ผู้ว่าฯ ชัชชาติ‘ ร่วมหาทางออกการมีส่วนร่วมของปชช. ในการกำหนดร่างผังเมือง กทม. สัปดาห์หน้า

กรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 22 ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับการเป็นองค์กรดิจิทัล

กรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 22 ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับการเป็นองค์กรดิจิทัล

อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง จ.ภูเก็ต พร้อมสั่งการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

สำนักพิมพ์สันสกฤต สมนาคุณผู้อ่านด้วยปฏิทิน 2566 พิเศษชิ้นเดียวในโลก ในงานมหกรรมสัปดาห์หนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

สำนักพิมพ์สันสกฤตฉลองครบรอบ 20 ปี จัดสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยปฏิทินหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครโดยเชิญศิลปิน ชุมพล อักพันธานนท์ (โกะ) นักคิดสร้างสรรค์ ผู้ปลุกปั้นบ้านศิลปิน คลองบางหลวง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวานนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์

กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงข่าว ฝนตกน้ำท่วม

สาเหตุน้ำท่วมหนักในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา เกิดจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยมีการขีดเส้นขยายเมืองด้วยแถบสี