การประชุมความร่วมมือทางด้านกฎหมายระหว่างกระทรวงร่างกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Government Legislation (MOLEG)) กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกองกฎหมายต่างประเทศ ร่วมกับกองพัฒนากฎหมาย กองหลักนิติบัญญัติ และกองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทนกระทรวงร่างกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Government Legislation: MOLEG) นำโดย Mr. Bang GekBong ผู้อำนวยการสำนักร่างกฎหมายกิจการทางเศรษฐกิจ (Head of Legislation Bureau of Economic Affairs) โดยทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานและข้อมูลด้านกฎหมายระหว่างกัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมายในอนาคตเพื่อสานความสัมพันธ์ของสองหน่วยงานให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

สำหรับเนื้อหาของการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มการพัฒนากฎหมายใหม่ ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งที่มาและแนวคิดของพัฒนาการดังกล่าว โดย MOLEG ให้ความสนใจพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีสาระสำคัญเป็นการให้สิทธิประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่ง MOLEG ให้ความสนใจเนื่องจากประเทศไทยมีประสบการณ์ในด้านนี้มานานกว่าสาธารณรัฐเกาหลี อีกทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการทำงานภายในองค์กร การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งปัญหาที่ประสบในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือที่หลากหลายและในมิติเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการร่างกฎหมายของสองประเทศในเชิงลึก รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานร่างกฎหมายของสองประเทศ

MOLEG และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และมีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานฯ ได้รับเชิญให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเอเชีย (Asian Legislative Experts Symposium – ALES) ที่จัดโดย MOLEG เป็นประจำ การมาเยือนและประชุมหารือร่วมกันระหว่าง MOLEG และสำนักงานฯ ในครั้งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปแล้ว ยังเป็นการเน้นย้ำว่าทั้งสองหน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอีกด้วย   

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชี้แจงข่าวกรณีการวินิจฉัยว่ารัฐวิสาหกิจมิใช่หน่วยงานของทางราชการ ที่ดำเนินงานโดยทางราชการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชกุ๊ก และนายอภิชาต หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550

กุญแจสำคัญสู่ความรู้ด้านกฎหมายปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ตราขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานทางปกครองให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม มีประสิทธิภาพ

ก้าวสำคัญของกฎหมายที่ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“Better Regulation for Better Life” หรือพัฒนาให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ ที่ได้ตั้งเป้าหมายในการทำงานไปสู่ปี 2025

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นอกจากรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งมีการวางหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้ว กฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะกฎหมายกลางต่าง ๆ อาทิ

แนวคิดในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

โดยที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีหลักการบางประการที่ยังขาดความชัดเจน ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป