"ศักดิ์สยาม"แถลงสรุปสถิติรองรับปริมาณการเดินทางนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศขาเข้าพุ่งสูง 2.3 ล้านคนในเดือนมกราคม 2566 เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 145

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม ได้แถลงสรุปสถิติรวมปริมาณผู้โดยสาร ในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 เดือนมกราคม 2566 โดยประมวลผลข้อมูลณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์2566 ภาพรวมเดือนมกราคม 2566 มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้า - ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่ง รวม 4,669,197 คน โดยเมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสารรายมิติการขนส่ง พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.52รองลงมาคือ ทางน้ำ ทางถนน และทางราง คิดเป็นร้อยละ 1.97ร้อยละ1.20และร้อยละ 0.31ตามลำดับทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสาร เดือนมกราคม 2566 กับปี 2565 พบว่า ปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 4.34 และเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2565ร้อยละ 148.16 ซึ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 2,353,633 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 959,225 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 145.37 โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทาง (ขาเข้า) รายมิติการขนส่งในเดือนมกราคม 2566 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.80รองลงมา คือ ทางน้ำ ทางถนน และทางราง คิดเป็นร้อยละ 2.04ร้อยละ 0.87และร้อยละ 0.29ตามลำดับ
.
ทั้งนี้ สรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ มีดังนี้
1. ทางถนน มีปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 รวม 56,170 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 41,050 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.83 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 50,492 คน พบว่า มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.25 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนมกราคม 2566 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า20,462คน (ร้อยละ 36)และ มีผู้โดยสารขาออก 35,708คน (ร้อยละ 64)
.
2. ทางราง มีปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 รวม 14,271 คน ลดลงจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 15,021 คน คิดเป็น ลดลงร้อยละ 4.99 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 5,881 คน พบว่า มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 142.66 ทั งนี เนื่องมาจากในเดือนธันวาคม 2565 รฟท. ได้งดเดินขบวนรถไฟในเขตพืันที่ภาคใต้ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนมกราคม 2566 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 6,811 คน (ร้อยละ 48) และ มีผู้โดยสารขาออก 7,460 คน (ร้อยละ 52)

3. ทางน้ำ มีปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 รวม 92,026 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 22,291 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 312.84 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 78,774 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.82 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนมกราคม 2566 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า48,005คน (ร้อยละ 52)และ มีผู้โดยสารขาออก 44,021คน (ร้อยละ 48)และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 47,183 คน (ร้อยละ 98)และมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยเรือยอร์ช 822 คน (ร้อยละ 2)
.
4. ทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 รวม 4,506,730 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,828,077 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.53 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 4,339,687 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.85 โดยในเดือนมกราคม 2566 เป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ จ านวน 2,278,355 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 935,273 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 143.60เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางผ่านท่าอากาศยาน ในเดือนมกราคม 2566 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,109,604 คน คิดเป็น ร้อยละ 69 มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 553,073 คน คิดเป็น ร้อยละ 12 และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 844,053 คน คิดเป็น ร้อยละ 19 หรือ สัดส่วนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค คิดเป็น 69:12:19

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดยาก 'อนุทิน' ลั่นตั้งรัฐบาล 'ภูมิใจไทย' ยึดหลักสากล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ถึงกระแส

“ดร.กมล รอดคล้าย” ทีมการศึกษา ภท. เล็งต่อยอดเรียนออนไลน์ให้มีคุณภาพ เพื่อความเท่าเทียม สร้างระบบใหม่การจัดการสอน

ดร.กมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย กล่าวในรายการ “พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ” เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก ยูทูป และ TikTok พรรคภูมิใจไทย ถึงนโยบาย“

หน้าใหม่ แต่ใจสู้ "ศุภมาศ" พา 2 ว่าที่ผู้สมัครกทม. ภท. ตระกูลดัง "สิงหเสนี-เสถียรไทย" บุก "จตุจักร-หลักสี่" หวังทวงเก้าอี้ ปักธงดูแลคนกทม. 24 ชม. 7 วัน

ความเคลื่อนไหวพรรคภูมิใจไทย สำหรับการเลือกตั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มภูมิใจไทยภูมิใจกรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี

'อนุทิน' ไม่เข้าใจคนปล่อยภาพวงกินข้าวลั่นหากได้เสียงมากพร้อมเป็นนายกฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ชี้แจงถึงกรณีภาพไปทานข้าวกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

พรรคภูมิใจไทย ให้ความสนใจพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดีของสังคม

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ "คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย" จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้นำเสนอนโยบายด้านผู้พิการ ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ