สส. เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เครือข่าย ทสม. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนข้อเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีนโยบายพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ให้สามารถเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในทุกมิติ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) เชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนการทำงานให้เครือข่าย ทสม. เป็นกลไกสำคัญในฐานะ “โซ่ข้อกลาง” ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน สื่อสารนโยบาย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชน เป็นผู้ปฏิบัติ การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามประเมินผลการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านสิ่งแวดล้อม เพราะ ทสม. (ท-ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ส.-สิ่งแวดล้อม ม.-มีประสิทธิภาพ) ถือเป็นกลไกเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและฐานทรัพยากร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทุกมิติ ซึ่งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (โครงการทั่วไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท) ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมลพิษ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่าย ทสม. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงเกิดความต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการขนาดเล็ก (วงเงินโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท) ประเด็นการจัดการไฟป่าและลดหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเครือข่าย ทสม. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไปแล้วจำนวน 47 พื้นที่ ใน 16 จังหวัด (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2564 - 31 สิงหาคม 2565) รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทสำคัญในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมชุมชน ในการตั้งรับปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 140 คน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ ผู้ติดตาม ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสาระความรู้จากกิจกรรมการบรรยาย อภิปราย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริง เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ทสม. ให้มีองค์ความรู้ ทักษะในการเขียนโครงการและบริหารโครงการ สามารถต่อยอดเสนอโครงการขอรับเงินจากกองทุนอื่นๆ ได้ต่อไป นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทส. เชิดชูเกียรติ G – Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

วันนี้ (28 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green

สส. เดินหน้า มุ่งขับเคลื่อนในสถานศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดการอบรม “การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

ทส. ชูหลักสูตร ปธส.รุ่นที่ 10 เสริมศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่

วันนี้ (20 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

สส. จับมือ ภาคีเครือข่าย เปลี่ยนขยะเป็นบุญฯ รีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม เปลี่ยนเป็นมูลค่าสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

วันนี้ (19 มี.ค. 66) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ”

'ศาลปกครองสูงสุด' ยืนทุเลาคำสั่งปลด 'ชัยวัฒน์'

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนทุเลาคำสั่งปลด 'ชัยวัฒน์' ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบจากยุทธการตะนาวศรี ชี้ไม่ตั้งกรรมการสอบ-ไม่แจ้งข้อกล่าวหา ทำให้มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย