สส. เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เครือข่าย ทสม. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนข้อเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีนโยบายพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ให้สามารถเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในทุกมิติ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) เชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนการทำงานให้เครือข่าย ทสม. เป็นกลไกสำคัญในฐานะ “โซ่ข้อกลาง” ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน สื่อสารนโยบาย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชน เป็นผู้ปฏิบัติ การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามประเมินผลการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านสิ่งแวดล้อม เพราะ ทสม. (ท-ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ส.-สิ่งแวดล้อม ม.-มีประสิทธิภาพ) ถือเป็นกลไกเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและฐานทรัพยากร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทุกมิติ ซึ่งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (โครงการทั่วไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท) ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมลพิษ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่าย ทสม. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงเกิดความต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการขนาดเล็ก (วงเงินโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท) ประเด็นการจัดการไฟป่าและลดหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเครือข่าย ทสม. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไปแล้วจำนวน 47 พื้นที่ ใน 16 จังหวัด (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2564 - 31 สิงหาคม 2565) รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทสำคัญในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมชุมชน ในการตั้งรับปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 140 คน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ ผู้ติดตาม ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสาระความรู้จากกิจกรรมการบรรยาย อภิปราย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริง เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ทสม. ให้มีองค์ความรู้ ทักษะในการเขียนโครงการและบริหารโครงการ สามารถต่อยอดเสนอโครงการขอรับเงินจากกองทุนอื่นๆ ได้ต่อไป นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พิเชษฐ์' โวสภาฯ อยู่อย่างเท่ ประหยัด ส่งงบคืนรวมกับ สว. ปีละ 5 พันล้าน

'พิเชษฐ์' โวสภาฯ ประหยัด อยู่อย่างเท่ ใช้งบไม่หมดต้องส่งคืน รวมกับ สว. 5 พันล้านบาทต่อปี ปลุก สส. ร่วมหนุน พ.ร.บ.แก้ไขระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา เพื่อความเป็นอิสระ

ศาลฎีกาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ ยืนคุกไม่รอลงอาญา 3 สส.ภูมิใจไทย เสียบบัตรเเทนกัน

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม.อธ.6/2566คดีหมายเลขแดงที่ที่อัยการสูงสุด ยื่นนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ,นายภูมิศิษฏ์ คงมี ,นางนาที รัชกิจประการ จำเลยที่

'เนติบริกร' นั่งกุนซือนายกฯ ตอกย้ำ 'เพื่อไทย' ตระบัดสัตย์!

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าพรรคเพื่อไทย : ความน่าเชื่อถือล้มละลาย

ทส.รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนป่าชุมชนเพื่อชีวิต ด้าน ดร.กอบศักดิ์ ชี้ชุมชนคือคำตอบในการรักษาดูแลป่า

กาฬสินธุ์/ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริมปาว ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“สันติ รมช.สธ.” เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช.มุ่งยกระดับสุขภาพปชช. ระดมสมองแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อย-ยาเสพติดระบาดในเยาวชนเสนอรัฐบาล

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมาย ทิศทาง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)