รองอธิบดี พช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี '66 ส่วนกลาง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด รวมทั้ง พิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวนการกองคลัง นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะทำงานฯ เข้าร่วม

นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งเน้นการสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน 2 องค์ประกอบ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบแรก Performance Base มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) รายได้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 2) ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 3) ร้อยละของจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และ 4) จำนวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนาศักยภาพและพร้อมสู่การเป็นเส้นทางท่องเที่ยว องค์ประกอบที่ 2 Potential Base มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 2) การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

“ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งแผนเชิงรุกและแผนเชิงรับ เพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมาย ตลอดทั้งดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัด แล้วรายงานผลการดำเนินงาน ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ กพร. ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด หากมีหน่วยงานที่ขอปรับตัวชี้วัด ให้เพิ่มเหตุผลในการขอปรับมาพร้อมด้วย” รองอธิบดี พช.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนา

พช. จับมือช้อปปี้ชูแคมเปญ “OTOP Amazing Year End” จัดเต็มกว่า 1,000 ร้านค้าพร้อมมอบความคุ้มค่าด้วยดีลพิเศษ หนุนโครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้”

พช. เดินหน้าโครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” หนุนผู้ประกอบการ OTOP ขายออนไลน์ จับมือ Shopee จัดแคมเปญต่อ

อธิบดี พช.ปลุกพลังทั้งภาครัฐและภาคประชาชน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อเนื่อง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้สานต่อผลงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

อธิบดี พช. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปักหมุด 2566-2570 เดินหน้าขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม “พช.พบสื่อมวลชน” ในรูปแบบ Group Interview โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พช.เปิดนิทรรศการ “Weaving the Future เส้นใยแห่งภูมิปัญญา” ถอดอัตลักษณ์ไทยสู่สากล มุ่งขยายตลาดเล็งต่อยอดโครงการในปีต่อไป

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวในการเปิดงานนิทรรศการ “Weaving the Future เส้นใยแห่งภูมิปัญญา”การแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ถอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2565

พช. จับมือช้อปปี้ เดินหน้าจัดแคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” หนุน “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ผลักดันผู้ประกอบการสร้างรายได้ตลาดออนไลน์

พช. ชู “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” หนุนผู้ประกอบการ OTOP ขายออนไลน์ จับมือ Shopee เดินหน้าจัดแคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” คัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมต่อเนื่องกว่า 1,000 ร้านค้า พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ พลิกฟื้นสร้างรายได้