สดช.มุ่งพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อยกระดับประชากรสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประชาชน ซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ช่วยชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมด้านดิจิทัลของ 2563 พบว่า ด้านการเข้าใจดิจิทัลของคนไทยอยู่ที่ระดับ 68.8 คะแนน (เพิ่มขึ้น 4.1 คะแนน จากปี 2562) ทั้งนี้ สดช. ได้วางเป้าหมายยกระดับสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของคนไทยให้ก้าวไปสู่ระดับที่ 75 คะแนน ภายในปี 2570 ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย สดช.จึงได้จัดให้มีการประชุมทบทวนและคัดเลือกหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อส่งเสริมและยกระดับพลเมืองดิจิทัลให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมทบทวนและคัดเลือกหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะประชากร เพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ที่จัดทำโดย สดช. ซึ่งได้มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หลักสูตรสำหรับใช้ในการสร้างความรู้และทักษะความเข้าใจ เพื่อยกระดับสมรรถนะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุม ทบทวน และคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในการนี้ สดช. ได้นำเสนอหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้หญิง เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งในปี 2566 นี้ สดช.มีเป้าหมายที่จะจัดฝึกอบรมยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัลสำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 9,750 คน โดยช่วงเดือนกรกฎาคมนี้วางแผนจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุรวม 750 คน กลุ่มผู้หญิง เด็กและเยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 1,000 คน ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สดช.ยังได้เตรียมจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยถ่ายทอดจากส่วนกลางและมีผู้เข้าร่วมอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชนจากทั่วประเทศ 8,000 คน ภายในเดือนสิงหาคม-ตุลาคมนี้อีกด้วย

สำหรับหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล เพื่อนำไปฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายนั้น  สดช.ได้ยึดหลักการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ภายใต้กรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 9 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย สิทธิความรับผิดชอบยุคดิจิทัล การเข้าถึงดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ มารยาทในสังคมดิจิทัล สุขภาพดีดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และกฎหมายดิจิทัล โดยหลังจากดำเนินการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว สดช.จะรวบรวมและเก็บประเมินสมรรถนะในระดับพื้นที่ เพื่อชี้วัดให้เห็นถึงระดับความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประชากรในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มตัวแทนในการพัฒนาศักยภาพด้านการเข้าใจดิจิทัลและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำคัญที่จะเตรียมพร้อมยกระดับประชากรสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลต่อไปในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สดช. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ภ

สดช. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

สดช. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล ครั้งที่ 7 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30–16.30 น.

สดช.ลุยจัดกิจกรรมฝึกอบรมการเข้าใจดิจิทัลและรู้เท่าทันโลกออนไลน์ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะความรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

สดช.เตรียม 8 โครงการเด่นปี 66 นำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภูมิทัศน์การพัฒนาดิจิทัลระยะที่ 3 : Full Digital Transformation

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินงานของ สดช. ตลอดปี 2565

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ควงแขน จอยลดา ส่งกลยุทธ์ Edutainment ตั้งเป้าเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทย ตอกย้ำแนวคิด Digital Literacy ผ่าน “นิยายแชท” สะท้อนภัยไซเบอร์ ครั้งแรกในไทย พร้อมเผย 7 ทักษะสำคัญ ที่คนไทยต้องรู้เพื่อรับมือภัยไซเบอร์

นอกเหนือจากภารกิจในการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อคนไทยแล้ว AIS ยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล หรือ Digital Literacy