โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วย ราษฎร ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาดอย่างพอเพียง

ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขา สลับกับเทือกเขาสูง ลุ่มน้ำมีความลาดเทจาก ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สวนผลไม้ และพืชผักสวนครัว โดยรับน้ำจากคลองละงูซึ่งเป็นลำน้ำขนาดเล็ก เพื่อทำการเกษตร และอุปโภค บริโภค

นายสมนึก อ่อนมาก ราษฎร ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เปิดเผยว่า แต่ก่อนชาวบ้านเดือดร้อน เรื่องน้ำกินน้ำใช้มาก ต้องขุดบ่อเพื่อตักน้ำขึ้นมาใช้ แต่ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้เนื่องจากน้ำมีสภาพขุ่น ส่วนน้ำ ฝนที่รองเก็บไว้ก็กินไม่ได้เพราะมีสิ่งเจือปนมาก

“ตั้งแต่มีโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคก็หมดไป ได้ระบบประปามาใช้อย่างเพียงพอ ทำให้ชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 40,000 กว่าครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สบายขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณตั้งแต่ในหลวงรัชกาล ที่ 9 จนถึงรัชกาลที่ 10 ที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำกิน น้ำใช้” นายสมนึก อ่อนมาก กล่าว

ด้านนางปรีดา เศรษฐวานิช ราษฎรหมู่ที่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล กล่าวว่า ช่วงฤดูแล้งน้ำขาดแคลน ต้องซื้อน้ำมาไว้ใช้ และไม่สะอาดนัก จะมีกลิ่นและสิ่งเจอปน หลังจากมีโครงการระบบประปาบ้านผัง 16 ทำให้ ทุกคนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง “ชาวบ้านที่นี่ส่วนมากทำสวนยาง ข้างบ้านปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินในครอบครัว รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งและมีความภาคภูมิใจที่ในหลวงได้พระราชทานโครงการนี้ให้ประชาชน ที่อยู่ห่างไกล ได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ” นางปรีดา เศรษฐวานิช กล่าว

โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยใน ปี 2562 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. สนับสนุนงบ ประมาณระยะแรกเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โรงกรองน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ และอื่นๆ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563 สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล จำนวน 2,349 ครัวเรือน 7,663 คน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระบบประปาบ้านผัง 16 บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ราษฎร มีรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับ เคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการเพื่อติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมบริเวณโรงบรรจุ น้ำดื่มชุมชนอำเภอมะนัง บ้านผัง 15 หมู่ที่ 7 พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานซึ่งนำน้ำจากโครงการมาใช้ เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำดื่ม เนื่องจากคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม โดยจำหน่ายให้แก่ สมาชิกและบุคคลทั่วไปโดยยึดหลัก น้ำดื่มสะอาด ราคาเป็นธรรม

การนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวกับราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการว่า ในการพัฒนา ต่อยอดโครงการเพื่อให้พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นนั้น ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือ ต้องไม่มีความขัดแย้ง ทุกคนต้องเห็นชอบ เมื่อผ่านการทำประชาคมแล้ว ก็จะได้ขยายผลเพื่อต่อยอดโครงการในด้านอื่นๆ ซึ่งก็จะเกิด ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องตามมา “ก็ขอฝากกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ช่วยกันดูแล ร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่ ให้ทุกคนได้เข้าถึงการรับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึง” องคมนตรีกล่าว สำหรับโรงบรรจุน้ำดื่มชุมชน อ.มะนัง ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 โดยใช้น้ำต้นทุนจากน้ำบาดาลตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตั้งโรงบรรจุน้ำดื่มชุมชน อำเภอมะนัง จนกระทั่ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 จึงนำน้ำต้นทุนจากโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาใช้เป็นน้ำต้นทุน เนื่องจากคุณภาพน้ำในการผลิตมีคุณภาพดีกว่าและประหยัด ค่าใช้จ่าย ประกอบกับคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม โดยดำเนินการผลิตจำหน่ายให้แก่ สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้บริโภคยึดหลัก “น้ำดื่มสะอาด ราคาเป็นธรรม” มีการจัดตั้งกองทุนจากทุนออมทรัพย์ และเงินทุนจากธนาคารชุมชนวงเงิน 1.5 ล้านบาท โดยจำหน่วยในพื้นที่อำเภอมะนัง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮือฮา! ค้นพบงูชนิดใหม่ของโลก ที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล ได้ค้นพบงูชนิดใหม่ของโลก "งูหางไหม้เขาหินปูน" มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Trimeresurus ciliaris ซึ่งจัดเป็นงูหางไหม้ที่มีขนาดเล็กที่สุด

'หนุ่ม กะลา' เดินข้ามเขา หอบขนมไปให้เด็กๆชาวมันนิ(ซาไก)

ปกติก็ชอบแจกข้าวแจกน้ำให้พี่ๆไร้บ้านแถวถนนราชดำเนินเป็นประจำอยู่แล้ว แต่คราวนี้ไหนๆก็ไปถึงจังหวัดสตูลนักร้องดัง หนุ่ม กะลา หรือ ณพสิน แสงสุวรรณ เลยค้นข้อมูลและพบว่ามีชนเผ่ามันนิ(ซาไก)อาศัยอยู่แถวเทือกเขาบรรทัด เลยตัดสินใจซื้อขนมเดินเท้าทะลุสวนยางพารา ฝ่าเขาไปจนเจอหมู่บ้าน

‘ชาวมันนิสตูล’ หวังให้ ส.ส.ช่วยเรื่องที่อาศัย-ที่ดินทำกิน

นายคะนึง  จันทร์แดง เป็นผู้ที่คอยดูแลกลุ่มชาวมันนิที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดที่เป็นภูเขากันเขตแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดพัทลุง

'บิ๊กโจ๊ก' บุกจี้กรมที่ดิน ถอนเอกสารสิทธิเกาะหลีเป๊ะ ปลัดมท. กำชับให้แล้วเสร็จใน 60 วัน

นายณฐพร โตประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา