สวธ.อัดฉีดงบฯ สภาวัฒนธรรม-เครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ พัฒนางานส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดใน 4 ภาค ของไทย รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างแดนจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2566 มีสภาวัฒนธรรมจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และได้ยื่นขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการจำนวนมากกว่า 100 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3/2566) จำนวนรวม 78 โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้งานวัฒนธรรมของชาติในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สวธ.จึงได้อนุมัติเงินอุดหนุนรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 12 ล้านบาท  ให้สภาวัฒนธรรมและเครือข่าย ได้ดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนี้ ให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม สืบทอดประเพณีและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ในครั้งนี้ อธิบดี สวธ. ยกตัวอย่างว่า 1.โครงการ Moi & Mon Petit Prince 80 ปี เจ้าชายน้อย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดปัตตานี ภายใต้การบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำราชอาณาจักรไทย ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

2. โครงการสืบสานและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สีละ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

3. โครงการเกมเมอร์พิชิตฝัน (School Tour) ของมูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก

4. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำว่าวเขตหลักสี่ของสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่

5. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างวินัยในการเล่นวีดิทัศน์ (เกม) ของสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา

6.โครงการสืบสาน พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมผ่านวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ 5F จังหวัดเชียงราย (เชียงราย เลอค่า) ของสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย

7. โครงการวัฒนธรรมสัญจรค้นหาสุดยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น กำลังจะสูญหายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

8.โครงการส่งเสริม สืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 5F ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก

9. โครงการกิจกรรมเยาวชน ฮักวัฒนธรรมเมืองน่าน ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

10. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม : อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่การตีกลองปู่จา จังหวัดพะเยา ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

11. โครงการอาหารและผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดพิจิตรของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

12. โครงการประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธมหาธรรมราชา งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีพุทธศักราช 2566 ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม สามารถตรวจสอบโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนได้ทาง www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) หรือติดต่อกลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ 0 2 247 0028 ต่อ 1414

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้ง

น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256

งานรำลึก ‘ถวัลย์ ดัชนี’ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

สิ้น'นายหนังเคล้าน้อย' ศิลปินแห่งชาติ

25 ก.ย.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้สุดเศร้า เมื่อได้รับแจ้งว่า นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยาย

ขึ้นทะเบียน 14 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  1.บ่อเกลือ 2 ตำนานนางผมหอม 3.ตำนานหลวงพ่อพระใส 4.แห่นกบุหรงซีงอ 5.นาเกลือ

ลิ้มรสอาหารถิ่นกับ 77 เมนูหากินยาก!

าน”มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  จัดขึ้นยิ่งใหญ่ปีนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตให้ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของไทย ไฮไลท์ สวธ. ผนึกภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม นำเมนูอาหารถิ่น 77