รมว.พิพัฒน์ มอบ 5 นโยบาย ขับเคลื่อนกรมการจัดหางาน สู่เป้าหมายจ้างงาน 1 ล้านอัตรา

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน และการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

นายพิพัฒน์ ได้มอบ 5 นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน และ 6 ข้อสั่งการ ดังนี้ 1) ส่งเสริมการมีงานทำ และรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมการทำงานในสถานประกอบการและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 2) ส่งเสริม รักษา และขยายตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น 3) บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกำลังแรงงาน และความต้องการจ้างงาน รวมทั้งการพัฒนาทักษะ เพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืนของตลาดแรงงาน 4) คุ้มครองแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 5) บริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว แบบสะดวก ประหยัด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับภาคธุรกิจ โดยนโยบายทั้ง 5 ข้อสอดรับกับนโยบายกระทรวงแรงงาน ด้านส่งเสริม “ทักษะดี” ในการ Up - Skill for More Earn เพื่อการมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่ ด้านส่งเสริม “มีงานทำ” การเพิ่มการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา และ One Stop Service บริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวครบจบที่จุดเดียว และด้านส่งเสริม “หลักประกันทางสังคมเด่น” สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการคุ้มครองแรงงาน

โดยมีข้อสั่งการเน้นย้ำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามนโยบายที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา โดยร่วมกันผลักดันนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มุ่งเน้นประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน และ 3 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในส่วนพื้นที่จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวต้องมีการจัดทำทะเบียนควบคุม และบริหารจัดการโดยเชื่อมโยงกับส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน บริหารแผนงาน แผนเงิน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด

นายพิพัฒน์ ยังกล่าวหลังการมอบนโยบายว่า ในปีนี้กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายให้เกิดการจ้างงาน 1 ล้านตำแหน่ง ผ่านการจัดงาน Job-Up Skill Thailand Expo 2023 ที่มีทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่กับการนัดพบแรงงานทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเข้าถึงแรงงานทุกสาขาอาชีพ

“หากพบปัญหา อุปสรรคใดๆ ผมพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเชื่อมั่นว่าบุคลากรของกรมการจัดหางานจะร่วมแรง ร่วมใจ ขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายที่ให้ไว้ เพื่อให้กระทรวงแรงงานก้าวไปสู่การเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำ มุ่งขยายตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานกับแรงงานไทย ผลักดันการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ควบคู่ไปกับให้ความคุ้มครองแรงงานไทย รวมถึงการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างชาติ นั้น กรมการจัดหางานพร้อมรับนโยบายและข้อสั่งการนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นส่วนสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการออกใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติ และพบปะผู้ใช้บริการ ณ บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 3 ของกรมการจัดหางาน รวมทั้งให้กำลังใจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ฉุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่กี่บาท 3 จังหวัดใต้ซื้อไข่ลูกเดียวยังไม่ได้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการไตรภาคีมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 2-16 บาท

"สิรภพ" ชื่นชม บ.ออโต้อัลลายแอนซ์ จัดระบบแรงงาน รองรับสังคมสูงวัย สร้างสุขภาวะ ผ่าน 4 กิจกรรม ยกเป็นต้นแบบของประเทศไทย ให้เอกชนช่วยดำเนินการ

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ติดตามนโยบายการจัดระบบแรงงาน รองรับสังคมสูงวัย สร้างสุขภาวะ ที่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดและมาสด้า

รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตและให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ จ.กระบี่ ในโครงการสปส.มอบสุข

สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองเพื่อดูแลผู้ประกันตนทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่นกรณีทุพพลภาพที่โครงการ สปส.มอบสุข