สืบสาน รักษาต่อยอด 88 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากพระปฐมบรมราชโองการ “ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานแน่วแน่ที่ ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงวางรากฐานแนวทางการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีความมั่นคง

และตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีองคมนตรีหลายท่านมาช่วยหน่วยงานราชการเพื่อติดตาม และขับเคลื่อนโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จากการดำเนินงานที่ผ่านมานี้ ความก้าวหน้ามีหลายๆ ประเด็น เช่น การสืบหาข้อเท็จจริงว่ามีกี่โครงการฯที่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็พบว่ามี 88 โครงการ และมีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค เช่น ขั้นตอนการสำรวจ การออกแบบ และการทำประชาพิจารณ์ การขอตั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งใน 88 โครงการฯ สามารถดำเนินการไปได้ 56 โครงการ อีก 22 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ส่วนการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉพาะ เรื่องแหล่งน้ำนั้นจะมีการดำเนินงานในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ ด้วย เช่น การประมง ปศุสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ เหล่านี้ จะมีการต่อยอดขยายผลให้ราษฎรได้นำมาดำเนินการในการประกอบอาชีพ เนื่องจากภาคการผลิตที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำจะได้รับการขยายผลตลอดถึงการตลาด ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะนำไปดำเนินการอย่างครบวงจรต่อไป

นอกจากนี้ยังทรงรับฎีกาตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2564 จำนวน 94 โครงการ รวมทั้งยังมีพระราชดำริโดยตรงในการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 23 โครงการ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำเพียงพอในการประกอบอาชีพ และอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี และแม้ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตโควิด-19 ระบาดทั่วโลก การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก็ยังเดินหน้าเพื่อให้โครงการต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายคือให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้มีการช่วยเหลือตามสภาพการณ์ ทั้งการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายโซเซียล ไปจนถึงการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้ราษฎรนำไปเพาะปลูกเป็นพืชอาหารสำหรับบริโภค ยังผลให้ราษฎรมีกินมีใช้อย่างไม่ขาดแคลนพระราชกรณียกิจมากมาย ที่พระองค์พระราชทานแก่พสกนิกร ตลอดจนการปฎิบัติงานถวายด้วยหัวใจและความพร้อมเพรียงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดประโยชน์พึงได้รับของราษฎรเป็นที่ตั้งได้ก่อเกื้อแก่ราษฎรไทย เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในขณะนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วย ราษฎร ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาดอย่างพอเพียง

ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขา สลับกับเทือกเขาสูง ลุ่มน้ำมีความลาดเทจาก ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ปวัตร์' ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

4 ทศวรรษ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร เกี่ยวกับโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อความกินดีอยู่ดี หรือพออยู่พอกินให้แก่ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลและยากจน โ

นายกฯ สุดปลื้มยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'โนรา' เป็นมรดกโลก เสริมแกร่ง Soft Power ไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับทราบว่า “โนรา” หรือ “มโนราห์” (Nora) ศาสตร์การรำของไทย