กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2565 ที่ศิริราช

4 ส.ค.2565 – เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2022)” ภายใต้หัวข้อหลัก “Transdisciplinary Approach for Innovative Health System” โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จากนั้นเสด็จ ฯ เข้าภายในห้องประชุมสิรินธร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนัญญา  บุณยศิรินันท์       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเอกสารการประชุม  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกราบบังคมทูลรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรวรรธน์  พวงวรินทร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กราบบังคมทูลเบิกผู้มี   อุปการคุณ ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน Siriraj Hackathon เข้ารับพระราชทานโล่ของที่ระลึก (จำนวน 24 ราย) แล้วทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม   วิชาการ ฯ

ต่อจากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา  ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม 

จากนั้นเสด็จ ฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “มหิดลบำเพ็ญ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ๑๓๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี และทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ  หลังจากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรจึงเสด็จ ฯ กลับ

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH2022)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “Transdisciplinary Approach for Innovative Health System” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ของแพทย์ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ 2 ศาสตร์ที่เป็นเชิงลึก ในลักษณะของPi-Shaped อันจะทำให้เกิดการสรรสร้างนวัตกรรมจากการบูรณาการของความรู้แบบข้ามศาสตร์ และจากความร่วมมือกันของบุคลากรในศาสตร์อื่น ๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต (Updated knowledge) โดยจัดงานประชุมรูปแบบ Hybrid Conference เป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งแบบ onsite และ online  

โอกาสนี้ ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ๑๓๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในหัวข้อ “มหิดลบำเพ็ญ” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดยจัดทำเป็นรูปแบบ hybrid  รับชมนิทรรศการแบบออนไลน์ รับชมได้ที่www.si.mahidol.ac.th/exhibit/ โดยมีเนื้อหาสำหรับจัดแสดงเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. “เจ้าฟ้ามหิดล” นำเสนอพระราชประวัติ 2. “พระมหากรุณาธิคุณ” ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกต่อโรงพยาบาลศิริราช และที่อื่น ๆ เช่น พระราชทานเงินสร้างอาคารต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศิริราช อาทิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ตึกอัษฎางค์ ตึกตรีเพ็ชร 3. “เสด็จสวรรคต” นำเสนอผลสืบเนื่องมาจากพระกรณียกิจหลังเสด็จสวรรคตแล้ว 4. “มหิดล” 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภาคประชาชน ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมด้านการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การฝึกปฏิบัติ และเวทีเสวนา ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงการให้บริการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมด้วยแขนกลหุ่นยนต์ในผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช นิทรรศการรถโมบายสโตรคยูนิตร่วมกับระบบปรึกษาทางไกลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน  การสาธิตการออกกำลังกายรูปแบบ Telemedicine ของงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช และการสอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation หรือ CPR) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม นี้ ในรูปแบบ Hybrid เช่นเดียวกัน ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภาคประชาชนได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม งานสร้างเสริมสุขภาพ โทร. 0 2419 9981

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ยังมีกิจกรรม  Siriraj Hackathon ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คณะฯ จัดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะฯ ได้ก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยใหม่ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นกิจกรรมการระดมสมองเป็นทีมระหว่างนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะอื่น ๆ และนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในระยะเวลาอันสั้น และเกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง และอาจจะมีการพัฒนาความคิดไปจนถึงการทำโครงการร่วมกันในอนาคตกับคณะฯ ได้ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

18 ส.ค.2565 - เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 166 (2/2565) โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานแสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp ฉลอง 140 ปี ไปรษณีย์ไทย

18 ส.ค.2565 - เวลา 9.49 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน “เปิดโลกคู่ขนาน...แสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระการดำเนินงานก้าวสู่ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน 'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ'

14 ส.ค.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพบริหารการศึกษา

9 ส.ค.2565 - เวลา 14.52 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาส รองศาสตราจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลเฝ้าฯ

27 ก.ค.2565 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมพรรณพฤกษชาติประเทศไทยที่สวนพฤกศาสตร์สิงคโปร์

20 ก.ค.2565 -  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ Mr. Kenneth Er ประธานกรรมการบริหาร (CEO)