กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ปี 2564 ให้สถาบันวิทยาศาสตร์ดินแห่งไนจีเรีย 

3 ธ.ค.2564 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเทศไทยและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบให้หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ที่ดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน ผู้ชนะในปีนี้ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ดินแห่งไนจีเรีย (Nigeria Institute of Soil Science: NISS) มีผลงานโดดเด่นในการจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องดินให้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการ “CATCH THEM YOUNG INTIATIVE” รวมถึงระดมสมองระหว่างผู้แทนระดับนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านดิน เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาสุขภาพของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดขบวนพาเหรดแสดงสัญลักษณ์วันดินโลกตามถนน  และจัดแสดงแปลงสาธิต เพื่อสร้างการตระหนักและรับรู้ให้กับเกษตรกรและชุมชน โดยมี H.E. Mr.Ovikuroma Orogun Djebah เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2564 แทนหน่วยงาน NISS ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเหรียญรางวัลที่มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า และเงินรางวัลจำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐ


โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน ทรงกล่าวถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายควบคู่กับทรัพยากรน้ำ และเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงดินด้วยหลักวิชาและวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งต้องใช้เวลากว่าจะได้ผลสำเร็จ เมื่อได้รับประโยชน์จากดินแล้ว ก็ต้องรู้จักบำรุงรักษาดินให้เกิดความยั่งยืน ทั้งคนรุ่นหลังจะได้ใช้ประโยชน์จากดินสืบต่อไป