กรมพระศรีสวางควัฒนฯพระราชทานเข็ม อสม.สาธารณสุขแก่สมาชิกพอ.สว.63จว.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเข็มที่ระลึก ‘อสม.สาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ ตามรอยพระบาทสมเด็จย่าแก่สมาชิก พอ.สว.63จังหวัด

7 ธ.ค. 2564 – สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานสรุปผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.กล่าวเบิกผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. 63 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย จำนวนรวม 63 ราย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ ชุด “ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สู้วิกฤตโควิด-19” จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแก่ผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. จำนวน 63 ราย ตามลำดับ ต่อจากนั้น ผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. ทั้ง 63 จังหวัด ได้ร่วมร้องเพลง “บ้านเรา” อันมีความหมายสื่อถึง ความรัก ความสุขใจ ความภาคภูมิใจที่ได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อร้องเพลงจบแล้ว สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. ทุกจังหวัด จากนั้น ทรงร่วมฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย โดยทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎรในด้านการสาธารณสุขระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมการทำงานของตำรวจตระเวนชายแดน จึงทรงตั้งกิจการแพทย์อาสาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2512  ขณะประทับ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในระยะแรกโปรดให้หน่วยแพทบ์ พอ.สว. ออกปฏิบัติการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะหลัก ในแต่ละหน่วยประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และอาสาสมัคร ปฎิบัติงานโดยไม่มีค่าตอบแทน

อาสาสมัคร พอ.สว. ทุกคนจะสวมเสื้อสีเทา กระเป๋าเสื้อสีเขียว มีเครื่องหมายของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชาชนจะเรียกขานอาสาสมัครเหล่านี้ว่า หมอกระเป๋าเขียว สมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี ต่อมาทรงเล็งเห็นว่ากิจการและการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขประสบผลและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาทเป็นทุนเริ่มแรกจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ พอ.สว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 โดยทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ หลังจากเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ต่อตราบจนสิ้นพระชนม์

ปัจจุบัน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงชนชาวไทยว่า ทรงให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงการสาธารณสุขได้มากที่สุด โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทรงมีความห่วงใย และทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 จึงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. ซึ่งมีความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันในวิกฤตการณ์โควิด-19 แก่ราษฎรตามท้องถิ่นห่างไกล ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าเชื้อชาติใดที่ประสบกับความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนหรือแม้กระทั่งยารักษาโรค สามารถได้รับวัคซีนได้โดยเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทย ทุกคน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

17 พ.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยายเปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพทซีที

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิรินาคเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์

17 พ.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนและสัตว์ที่สงขลา

ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ที่ทรงเอาพระทัยใส่ในการดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ และทรงพระวิริยอุตสาหะบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อความ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงมีพระดำรัสขอบคุณทีมสัตว์แพทย์อาสาช่วยสัตว์เร่ร่อน

3 พ.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์  กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและควบคุม

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่สัตหีบ

2 พ.ค.2565 -  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์