สิริมงคลสูงสุด ในหลวงพระราชทานบ้านให้ราษฎรจ.ชัยภูมิ

สิริมงคลสูงสุด ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบบ้านพระราชทานให้ราษฎร จ.ชัยภูมิ บรรเทาเดือดร้อนที่อยู่อาศัยและทำอาชีพเลี้ยงตนเอง-ครอบครัวได้

9 ธ.ค.2564 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสันธิยา  บรรลังกุล  ราษฎรตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  จำนวน 350 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ บ้านเลขที่ 1002 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

นางสันธิยา  บรรลังกุล เดิมพักอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาด มีภาระดูแลนายสง่า   บรรลังกุล ซึ่งเป็นสามีป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบ้านให้แก่ครอบครัวนางสันธิยาฯ ให้ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และเพื่อให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป  โดยมีส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  ช่วยสนับสนุนแรงกายและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นางสันธิยา  บรรลังกุล และครอบครัว รู้สึกปลื้มปีติ กับยังเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น