กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษชีววิทยาของมะเร็ง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงบรรยายพิเศษหัวข้อชีววิทยามะเร็ง-การเพิ่มจำนวนของเซลล์ พระราชทานแก่น.ศ.แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และบัณฑิตศึกษา ทรงยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่ายขึ้น

7 ม.ค.2565 – ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง Oncogenesis พระราชทานแก่ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2564จำนวน 80 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในหัวข้อที่ 3 “ชีววิทยาของมะเร็ง – การเพิ่มจำนวนของเซลล์ : วัฏจักรเซลล์และวิถีการส่งสัญญาณที่ไม่สามารถควบคุมได้” ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็ง โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง 

         ​โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ถึงแม้ว่าระบบวงจรการควบคุมของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติจะเหมือนกันเกือบทุกอย่าง แต่เซลล์มะเร็งก็หาวิธีใหม่ ๆ ที่สามารถเจริญเติบโตได้  เช่น การเพิ่มขยายจำนวน การเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัว และเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์  และกระบวนการตายของเซลล์ ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสม แต่หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้ การเพิ่มจำนวนของเซลล์ มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของเซลล์  หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์   ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่การสร้างดีเอ็นเอเพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมไปจนเข้าสู่กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ โดยในแต่ละระยะ การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง จะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ ซึ่งขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิดที่คอยควบคุมวิถีการส่งสัญญาณ ให้มีการทำงานได้เหมาะสมและถูกเวลา หากเกิดกลไกความผิดปกติที่จุดควบคุมเหล่านี้  อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้

           นอกจากนี้ ทรงอธิบายถึงกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ และทรงยกตัวอย่างความสำคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพ หรือ เรียกว่าsenescence โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจนในที่สุดเซลล์จะหยุดการแบ่งตัวลงอย่างถาวร  ซึ่งเซลล์กลุ่มที่อยู่ในภาวะชราภาพนี้ อาจมีความสำคัญที่ทำให้การรักษามะเร็งโดยใช้ยานั้นไม่ประสบความสำเร็จ โดยปกติแล้ว เซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไป  จะเข้าสู่กระบวนการตายที่เรียกว่า apoptosis เป็นกระบวนการที่ร่างกายกำจัดเซลล์  ที่ก่อให้เกิดปัญหา ทั้งนี้การทำความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาหรือคุณสมบัติของเซลล์มะเร็ง ตลอดจนกลไกในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโต การเพิ่มจำนวนเซลล์ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น จนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

      ​ทั้งนี้  ตลอดการบรรยายทรงยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในอีสาน

ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยทรงตระหนักดีว่า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน

1 ก.ย. 2566 - เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในภาคใต้

24 ก.ค.2566 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จึงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด และกำจัดภัยโรคพิษสุนั

ชวนชมนิทรรศการ ‘แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า‘

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดนิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

3 ก.ค.2566 - เวลา 10.00 น. ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

21 มิ.ย.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์