ผู้ว่าฯเมืองคอน ติดตามโครงการพระราชดำริ ย้ำหน่วยงานเร่งสร้างอาชีพต่อเนื่อง

13 ม.ค.2565 - ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี และนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศรัทธา ทองคำ ปลัดจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามและขับเคลื่อนใน 3 กิจกรรม คือ เป็นการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีในพื้นที่ ติดตามการบริหารจัดการโครงการ และการคิด ขยายผลต่อยอดโครงการต่อเนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเน้นย้ำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวทางและตั้งเป้าการทำงาน ทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และอย่างยิ่งการสร้างอาชีพรายได้อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขณะที่ นายชาติชาย เนียมเล็ก ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลนาพรุ และ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม โดยลักษณะโครงการเป็นการขุดคลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ความยาวประมาณ 18.64 กม. ,ขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัว ความยาวประมาณ 5.90 กม. ,ขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลอง ท่าเรือ-หัวตรุด ความยาวประมาณ 11.90 กม. และก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ จำนวน 7 แห่ง ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้าง ในส่วนงานที่ดำเนินการเอง งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม.0+215 มีผลความก้าวหน้า ร้อยละ 96.03 งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ กม.9+200 มีความก้าวหน้า ร้อยละ 95.92 และงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด ก้าวหน้าร้อยละ 40.89 ส่วนความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างที่จ้างเหมา มีผลการดำเนินงานทั้งโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 15.02

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้พื้นที่ดำเนินการทั้งหมดกว่า 6,952 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.2484 จำนวน 631 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4,055 ไร่ 77 ตารางวา รวมงบประมาณทั้งโครงการจำนวน 641 ล้าน 9 แสน 5 พันบาท แผนงานก่อสร้างรวมทั้งโครงการ 81.29 % ผลงานก่อสร้างรวมทั้งโครงการ 44.69 % ช้ากว่าแผน 36.60 %

และโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 อนุมัติเปิดโครงการฯ โดยมีแผนงานดำเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) วงเงินค่าก่อสร้างโครงการ 2,377.644 ล้านบาท รวมค่าที่ดินและระบบส่งน้ำ