องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินการ มรภ.พระนคร

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มรภ.พระนคร พร้อมร่วมอภิปรายและเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาร่วมอภิปรายการปรับตัวรองรับสถานการณ์โควิด

3 ก.พ.2565 – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตครู เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้ ยังได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามลำดับ

พร้อมกับรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565  ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  ซึ่งจะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี Soft skills ที่ผู้ประกอบการต้องการและสังคมต้องการ ได้แก่  critical thinking & problem solving skill (การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา) Communication skill (การสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา) Collaboration & Teamwork skill (การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง) Creativity & innovation skill (ความคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม)
จากนั้นองคมนตรีได้ร่วมอภิปรายและเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมอภิปรายถึงการปรับตัวเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กับได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูด้วย

                  

                   –

                  

                

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ 'ประธานองคมนตรี' บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ในหลวงทรงห่วงชาวนราธิวาสประสบภัยน้ำท่วม

24 ธ.ค. 2565 -  เวลา  09.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ในหลวงพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวอมก๋อย

วันที่ 19 ธ.ค. 2565 -  เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 300 ผืน พร้อมชุ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

8 ธ.ค. 2565 - เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 2,500 ผืน ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ในหลวงพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเหตุไม่สงบแดนใต้

31 ส.ค.2565 -  เวลา 07.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวของนายแพน  ทองรมย์  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส