ป้ายกำกับ :

ราชกิจจานุเบกษา

ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจคลุม 5 จังหวัด

มีผลใช้บังคับแล้ว ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีอำนาจพิพากษาคดีปกครองใน 5 จังหวัดทั้ง ‘กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-อยุธยา-สิงห์บุรี-อ่างทอง’

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 'มานิต ธีระตันติกานนท์' เป็นประธานบอร์ด 'สถาบันวัคซีนแห่งชาติ'

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ สธ. จัดระเบียบฟาร์มหมู

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกรพ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกฯ 'นิพิฏฐ์' พ้นจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 340/2564 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบเพิ่มเงินพิเศษผู้ปฏิบัติงานข่าวกรอง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองพ.ศ. 2564

คำสั่ง ศูนย์ฯโควิด-19 พื้นที่ควบคุม 69 จังหวัด พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 26 จังหวัด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 1/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ รับจดทะเบียนจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อไทรวมพลัง

โปรดเกล้าฯให้ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

'หมอสุกิจ' แจง 7 ผลตอบแทนที่ 'สิระ' ต้องชดใช้คืน

‘หมอสุกิจ’ แจงรายละเอียดค่าตอบแทน – สิทธิประโยชน์ ‘สิระ’ หลังศาล รธน.สั่งพ้นสภาพ ระบุ สนง.เลขาธิการสภากำลังรวบรวมก่อนแจ้งยอด

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ' ดำรงตำแหน่ง 'ศาสตราจารย์' มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ สังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเปรียบเทียบ สังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกรมขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบขับขี่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ 'พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้นามสกุลดัง ล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.2093/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับ