สารจาก 'ประธานกสม.' ต้องให้เด็กมี 'พื้นที่ปลอดภัย' ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ

สารจาก ประธานกสม. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ต้องให้เด็กมี 'พื้นที่ปลอดภัย'ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม วอนทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

13 ม.ค.2566 - สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเผยแพร่สารจาก พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีเนื้อหาดังนี้

เด็กในวันนี้เป็นพลังสำคัญและเป็นความหวังในการขับเคลื่อนสังคมที่พึงปรารถนาในวันหน้า สังคมจึงต้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อมในทุกมิติสำหรับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษาหรือสถานะทางสังคมอื่นใด ทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่จะต้องร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน โดยต้องให้เด็กมี “พื้นที่ปลอดภัย” ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน สังคม และหมายรวมถึงสังคมออนไลน์ด้วย ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจและการใช้ชีวิต

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอส่งความรัก ความปรารถนาดีไปยังเด็ก ๆ ทุกคน ขอให้มีความสุข มุ่งมั่นเรียนรู้และสร้างสรรค์สังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็งงดงาม เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงต่อไป

สุดท้ายนี้ กสม. ขอให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สถาบันทางศาสนา สื่อมวลชน ครอบครัวทดแทน ไปจนถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่มีเด็กคนไหนที่ต้องถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับเด็ก ๆ ทุกคน

 

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสม.ชี้เอกชนตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำงานเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน!

กสม. ตรวจสอบปมบริษัทเอกชนกำหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครงานตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำงานและปฏิเสธไม่รับเข้าทำงาน ถือเป็นการละเมิดสิทธิฯ สถานพยาบาลที่รับตรวจและแจ้งผลละเมิดด้วย

วันสตรีสากล 'กสม.' จะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ตระหนักสิทธิสตรี และความเสมอภาคทางเพศ

กสม.เผยแพร่สาร เนื่องในวันสตรีสากล จะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาส

กสม.ร่วมภาคีฯระดมความเห็นแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า เน้นหลักชุมชนมีส่วนร่วม

กสม. ร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาชน จ. เชียงใหม่ ระดมความเห็นแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า เตรียมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงระบบ เน้นหลักชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่

สารจาก 'กสม.' ปลุกปชช.ร่วมผลักดัน กฎหมายกลางห้ามเลือกปฏิบัติ

'กสม.'เผยแพร่สาร 'วันยุติการเลือกปฏิบัติสากล' ชี้เป็นหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยก ปลุกปชช.ร่วมผลักดันให้มีกฎหมายกลางห้ามเลือกปฏิบัติ

ตร. หารือ กทม. ร่วมมือ 4 ด้าน วางมาตรการป้องกันอาชญากรรม-การจราจรช่วงเอเปก

ผบ.ตร.หารือผู้ว่าฯ กทม.วางมาตรการป้องกันอาชญากรรม-การจราจร ช่วงประชุมเอเปก เน้นความร่วมมือ 4 ด้าน จะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกกว่า 100 ตัว เพื่อให้ครอบคลุมในพื้นที่