๘ ปีนายกฯ 'ฉบับแบไต๋'

เห็นท่านรองฯ วิษณุบอกวันก่อน "การเมืองเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง"

มีคนเอาไปตีความว่าจะ "ยุบสภา"!

รีบยุบ "หมาในคอก" ก็หมดที่จะดุริยางค์บรรเลงน่ะซี

ฉะนั้น ยังหรอก เพราะนายกฯ ท่านเป็น "คีตกวี" คนหนึ่ง

เสียงทุกเสียงที่กระทบหูคีตกวี

เท่ากับ "เสียงดนตรี" ในจังหวะ ลีลา คละทำนองต่างๆ 

ทั้งกระแทก-กระทั้น กระชั้่นเห่า ทั้งแผ่วเบา ทั้งสำราก ครางหงิงๆ เสียงโซ่กรุ๋งกริ๋งๆ เคล้าเสียง งึ้ดงึ้ด..อิ๋งอิ๋ง กระดิกหาง

เหล่านี้ มันทำให้บรรเจิดในจินตนาการ

ไม่ต่างฟังซิมโฟนี No.๔๐ ของโมสาร์ท หรือ ซิมโฟนี No.๙ ของบีโธเฟน ขนาดนั้นเลย

ด้วยอารมณ์คีตกวีนั้น....

ท่านนายกฯ ถึงมีกำลังใจอยู่ถึง (๔)+๔ ปี เผลอๆจะพลัสอีก ๔ จาก ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ นั่นยังไงล่ะ

ก็ด้วยแรงดาลใจในบทเพลง "บรรเลงไล่" ของฝ่ายหมาในคอกนั่นแหละ!

ตอนนี้ เปิดหน้าหมด ใคร "มิตรเทียม-ศัตรูแท้" ไม่กระมิด-กระเม้นเหมือนก่อนแล้ว ออกมารวมหัวเป็น "สงคราม ๙ ทัพ"

ดี-เดย์ พุธ ที่ ๒๔ สิงหา. "ครบ ๘ ปี" ประยุทธ์ต้องไป!

เลิกเหนียม-เลิกอาย ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว หื่นกระหายอยากได้อำนาจกัน เหมือนสัตว์เดือน ๑๒

เป็นถึงสมาชิกสถาบันผู้ออกกฎหมาย เป็นถึงอาจารย์-อาจมกฎหมาย

ถ้าบอกว่าอ่านรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันแล้ว เข้าใจได้สถานเดียวว่า ๘ ปี คือ ๒๔ สิงหา.โดยบริสุทธิ์ใจ

แบบนั้น ผมจะได้ "ขอบคุณตัวเอง"

ที่ไม่โง่ไปเป็นศิษย์ของมหา'ลัยไหน?

ในเมื่อเรียนแล้ว "อ่านกฎหมายรู้-ดูกฎหมายเป็น" โดยมิใช่เสแสร้งแกล้งเข้าใจ ด้วยเจตนา "หาเหตุขับไล่" ประยุทธ์ออกไปเร็วๆ เพราะอยู่แล้ว "หาแดกกันยาก" ละก็

แสดงว่าทั้งมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานคุณธรรมสำนึกมนุษย์ของสถาบันศึกษานั้น "ต่ำมาก"!

เอางี้.....

ในเมื่อเรื่องนี้ "ศาลรัฐธรรมนูญ" เป็นที่ยุติอยู่แล้ว ฉะนั้น ประเด็นความเห็น "หยุดพูด" เพราะพูดกันไปก็ไม่จบ

วันนี้ จะนำ "เนื้อความ" ซึ่งเป็นทั้งข้อเท็จจริงและทั้่งข้อกฎหมายมาให้ใช้ดุลยพินิจ แล้วให้ความซื่อสัตย์ของแต่ละคน "ตอบตัวเอง" เป็นความเข้าใจ

ว่า ๘ ปี ตำแหน่งนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ เป็น ๘ ปีตามรัฐธรรมนูญฉบับไหน?

ผมจะไม่ชี้นำอะไร......

จะยกคำประกาศแต่งตั้งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ คสช.ปี ๕๗ กับนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ปี ๖๐ มาให้อ่าน

.................................

                ประกาศ

               แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

               ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

               -----------------------------

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จึงทรงพระราชดำริว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

.....................................

ครับ...ในพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง ระบุชัด "พลเอกประยุทธ์" เป็นนายกฯ ตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (มิใช่รัฐสภา และมิใช่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ)

----------------------------------

ทีนี้ มาดู พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ คือ ฉบับปัจจุบันบ้าง

                                        ประกาศ

                    แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

                    -------------------------

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

                                        พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

......................................

ก็จะเห็นว่า ในพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

โดยที่ "ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา" ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองสภา

ก็เห็นชัด ว่าเป็นการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ด้วยรัฐธรรมนูญ "คนละฉบับกัน"

ที่ประกาศแต่งตั้ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรา ๑๕๘ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

อันมี "นายชวน หลีกภัย" ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นั้น

มาตรา ๑๕๘ มีความว่า.............

"พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง"

ชัดแจ้ง-ชัดเจนว่า นายกฯ ที่อยู่ในเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๘ นี้ ต้องมีองค์ประกอบ

๑.นายกฯ มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ

๒.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกฯ ประยุทธ์เข้าองค์ประกอบตามมาตรา ๑๕๘ ครบถ้วน

แถมยังตอกย้ำรับรองความเป็นนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ที่ถูกต้องตามมาตรา ๑๕๘ ไว้ในมาตรา ๑๗๐ วรรคสี่ อีกด้วย ว่า

"นอกจากเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา 158 วรรคสี่ ด้วย"

แค่นี้ เรียนกฎหมายแค่ประถม ๔ ก็เข้าใจ

ว่าพลเอกประยุทธ์ คือ นายกฯ ตามมาตรา ๑๕๘ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติ ที่ประกาศเมื่อ ๙ มิ.ย.๖๒

ถึงวันนี้ ยังไม่ครบ ๔ ปีดีด้วยซ้ำ

จะครบ ๘ ปี ก็โน่น..ปี ๗๐!

ยังย้ำหัวตะปู รับรองประยุทธ์เป็นนายกฯ ตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ นับจาก ๙ มิ.ย.๖๒ ไว้อีก ในมาตรา ๑๗๐!

จะแจ้งขนาดนี้แล้ว ยังจะตะแบงไปหาพ่องที่ดูไบอีกเรอะ?

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบิร์ดเดย์ ‘เนวิน’ โชว์ซ้ำ ‘พลังดูด’ วางเป้า120เก้าอี้ เด็กลุงป้อม ยังเผ่นหนี

พรรคภูมิใจไทย โดยการนำของอนุทิน ชาญวีรกูล โดยมี เนวิน ชิดชอบ เป็นแม่ทัพใหญ่อยู่ข้างหลัง ถูกจับตามองทางการเมืองว่า เลือกตั้งรอบหน้า ภูมิใจไทย อาจจะกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงส.ส.เป็นอันดับสองแทนพลังประชารัฐ หากถึงตอนเลือกตั้ง ภูมิใจไทยวางแผนการเลือกตั้งมาดี มีการอัดฉีดให้ผู้สมัครส.ส.ของพรรคแบบจัดเต็ม

ตู่:ทรานซิสเตอร์

โดนอีกแล้ว...."ลุงตู่" ผม! ประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์วันก่อน บอกบรรดาผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดไปว่า "สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้.......

'จะถึงโอลิมปิกมั้ย?'

ตอนนี้ ในประเทศ มีคน ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง สร้างชื่อ-ไว้ลาย-ประกาศนาม "ชาติไทย" ชาติอาเซียน ให้กระหึ่มโลกอยู่ขณะนี้

‘บิ๊กตู่’ คัมแบ็กนายกฯ ชนะคดีศาลรธน. 4นัดรวด พรรคร่วมจ่อขยับปรับครม.

สุดท้าย ฝ่ายกองเชียร์ บิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา คือฝ่ายที่ได้เฮกันดังลั่นทั่วประเทศ หลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ให้ พลเอกประยุทธ์ ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวอีกครั้ง

๑ ตุลา 'นายกฯ ชื่อตู่'

แล้วไง..... ๓๐ กันยาผ่านไปแล้ว "โลกแตก" มั้ย? เห็นมีแต่พวกนักวิชาการ "จมูกร้อยเชือก" เก่งตามหน้าจอกับหมาในคอกแม้วเท่านั้น