สมอ.ยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน สร้างคุณภาพความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

4 เม.ย. 2565 – ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อผลักดันให้ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุผลตามเป้าหมาย และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับการมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะองค์กรที่กำกับดูแลด้านมาตรฐาน ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs ผู้ผลิตชุมชน และร้านจำหน่าย บรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ.ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อบูรณาการกิจกรรมหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. โดยให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานต่างๆ กับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำมาตรฐาน มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนและชุมชนรอบข้างได้อย่างสันติและมีความสุข

รวมถึงยังจัดสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก.” จำหน่ายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” โดยการให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานแก่ร้านจำหน่าย ตลอดจนภารกิจการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดของ สมอ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร้านจำหน่ายมีองค์ความรู้ สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในร้านของตนเองได้

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทาง BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การตรวจควบคุมตามกฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสถานที่จำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อกำกับดูแลและป้องปรามผู้กระทำผิด เป็นการบูรณาการร่วมกันกับโครงการต่างๆ ของ สมอ.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรวจประเมินผู้ประกอบการมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง มอก.เอส.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'รัดเกล้า' ชวนคนไทยภาคภูมิใจ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

'รัดเกล้า'ชวนคนไทยภาคภูมิใจ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มาไกลเกินครึ่งทาง พร้อมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานโลกแห่งแรกในอาเซียนของคนไทย ในปี 2569

สมอ.ถก 8 สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรม ร่วมกำหนดมาตรฐานปี 67

สมอ.เด้งรับลูก'พิมพ์ภัทรา' เรียก 8 สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรม ร่วมกำหนดมาตรฐานปี 67 พร้อมเร่งผุดแผนทำงานไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

'พิมพ์ภัทรา' สั่ง สมอ. ออก 600 มาตรฐานยกระดับอุตฯ EV หุ่นยนต์ และ AI

“พิมพ์ภัทรา” สั่ง สมอ. ออก 600 มาตรฐานยกระดับภาคอุตสาหกรรม ดันกลุ่มที่มีศักยภาพ ทั้ง EV หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ AI พร้อมถกแผนรับมือน้ำท่วม ผนึกรัฐ-เอกชนออกมาตรการช่วยเหลือ

สมอ. บุกทลายโกดังยางรถยนต์ ‘Thaistone’

สมอ. บุกทลายโกดังยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐาน ยี่ห้อ “Thaistone” กว่า 12,000 เส้น มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท เตรียมเอาผิดผู้ประกอบการ พร้อมเตือนประชาชนอย่างซื้อ