‘คมนาคม’ ตั้ง ‘พิศักดิ์’ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกำแพงสนามบินดอนเมืองพังถล่ม

‘ศักดิ์สยาม’เซ็นตั้ง ‘พิศักดิ์’รองปลัดคมนาคม ประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุกำแพงอาคาร Service Hall สนามบินดอนเมืองพังถล่มเดดไลน์สรุปภายใน 30 วัน หวังล้อมคอกไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต พร้อมสั่งถอดบทเรียน จัดทำคู่มือประยุกต์ใช้กับสนามบินอื่น

19 เม.ย.2565-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 443/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมืองพังถล่ม หลังเกิดพายุฝนบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง จนเป็นเหตุให้กำแพงอาคาร Service Hall ซึ่งเป็นอาคารใหม่ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ ติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศด้านทิศเหนือ ถล่มลงมา โดยเป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่เปิดให้บริการ และมีระยะเวลารับประกันผลงานถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2565

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมืองพังถล่มนั้น เนื่องจาก เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และนำมาเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เป็นประธานกรรมการ และมีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างฯ ทอท. เป็นเลขานุการ อีกทั้งยังมีกรรมการจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม, ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม, รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร ฯลฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้ จะมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องและแบบรายละเอียด มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร Senvice Hall ท่าอากาศยานดอนเมือง และวิเคราะห์ข้อเท็จจริง/สาเหตุของการถล่มของกำแพงอาคารดังกล่าว ตามหลักวิศวกรรมและความรับผิดชอบตามมาตรฐานการบริหารงานก่อสร้าง พร้อมทั้งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ได้กำหนดแนวทาง แผนงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ ทอท. นำไปกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างแก้ไขอาคาร Service Hall ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปลอดภัย ตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือในกรณีที่การแก้ไขมีความจำเป็นต้องแล้วเสร็จภายหลังจากระยะเวลาประกันผลงาน ทอท. ต้องมีกระบวนการผูกผันที่เป็นนิติกรรม สัญญาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ

ขณะเดียวกัน ให้นำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น มาถอดบทเรียน และจัดทำคู่มือการก่อสร้าง การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างกำแพงอาคารในลักษณะเดียวกันกับกำแพงของอาคาร Service Hall เพื่อให้ท่าอากาศยานทุกแห่งนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต ทั้งนี้ ให้รายงานผลภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

นอกจากนี้ ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้มีอำนาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล และเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบและพิจารณาสั่งการ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ทอท.' ลังเลรับคืน 'สนามงู' จากทอ.เหตุทำอะไรไม่ได้มาก 'จิรายุ' จ่อเรียกแจงอีกครั้ง

'ทอท.'ลังเลรับคืน'สนามงู'จากทอ. เหตุเอามาก็ทำอะไรไม่ได้มาก พื้นที่แคบ ด้าน 'จิรายุ' ปธ.กมธฯชี้ต้องเรียกชี้แจงอีกครั้งเนื่องจากเป็นนโยบายนายกฯ ให้เพิ่มศักยภาพสนามบิน

’สนามบินดอนเมือง’เตรียมแผนรับคนเดินทางสงกรานต์11-17 เม.ย.67

‘ท่าอากาศยานดอนเมือง’ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.67 คาดเดินทาง 625,530 คน เฉลี่ยวันละประมาณ 89,362 คน