'กสทช.' คลอดระเบียบใหม่เงียบ! ปลดออก-เข้าโครงการเกษียณก็ได้บำเหน็จ?

อึ้ง! กสทช.ออกระเบียบบำเหน็จฉบับใหม่เอี่ยมอ่อง มีผลบังคับใช้แล้ว พนักงานเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด-ปลดออก-ไม่ต่อสัญญาจ้างก็ได้บำเหน็จด้วย

27 เม.ย.2565 – พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำหน้าที่ประธาน กสทช.ได้ออกระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการจ่ายบำเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 95 ง และมีผลบังคับใช้แล้ว

ทั้งนี้เนื้อหาของระเบียบดังกล่าวมีทั้งสิ้น 7 ข้อ แต่ที่น่าสนใจอยู่ที่ข้อ 3 ที่ระบุให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “พนักงาน” ในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายบำเหน็จพนักงาน และการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ.2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสำนักงาน”

โดยเนื้อหาของระเบียบเดิมนั้นได้กำหนดนิยามของพนักงานไว้ว่า “พนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจำและพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”

และที่น่าสนใจที่สุดคือ ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายบำเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ.2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายบาเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 พนักงานผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จปกติต้องออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เกษียณอายุหรืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รวมทั้งได้รับอนุมัติให้ออกจากงานในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
(2) มีคำสั่งให้ออกจากงาน หรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับการจ่ายเงินชดเชยจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
(3) ถึงแก่ความตาย ซึ่งมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(4) สำนักงานเลิกหรือยุบ และไม่สามารถนำเวลาปฏิบัติงานเพื่อนับเป็นเวลาในการคำนวณบำเหน็จในหน่วยงานแห่งใหม่ได้
(5) ลาออกโดยไม่มีความผิด และได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว
(6) มีคำสั่งลงโทษให้ปลดออก
(7) ครบกำหนดการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และไม่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานต่อ
ในกรณีตาม (1) (2) (3) (4) และ (7) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ในกรณีตาม (5) และ (6) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี”

ทั้งนี้ระเบียบเดิมกำหนดหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า ข้อ 7 พนักงานผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จปกติต้องออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เกษียณอายุ
(2) มีคำสั่งให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิด
(3) ถึงแก่ความตาย ซึ่งมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(4) สำนักงานเลิกหรือยุบและไม่สามารถนำเวลาปฏิบัติงานเพื่อนับเป็นเวลาในการคำนวณบำเหน็จในหน่วยงานแห่งใหม่ได้
(5) ลาออกโดยไม่มีความผิดและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว
ในกรณีตาม (1) (2) (3) (4) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ในกรณีตาม (5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจเตือน 3 ภัยออนไลน์ ระวัง ข้าราชการเกษียณ สูญเงิน

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ โฆษก บช.สอท. กล่าวว่า ตามที่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีข้าราชการต่างๆ ครบกำหนดอายุการรับราชการ หรือที่เรียกว่าเกษียณอายุราชการนั้น ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีมิจฉาชีพมักนำมาใช้หลอกลวงประชาชน

กสทช. ร่วมมือกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) จัดการประชุม APT Symposium 2023 ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)

วิษณุ ตอบแล้ว 'ว่าที่รัฐมนตรี' เคยถูกปลดออกราชการ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

"วิษณุ" แจง "ว่าที่รัฐมนตรี" เคยปลดออกราชการ ต้องดูฐานความผิด พร้อม เผยยังไม่ได้รับเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ "ทักษิณ" ชี้มีสิทธิ์ยื่นได้ตั้งแต่ 22 ส.ค.แล้ว

แจงยิบ 'ประธาน กสทช.' ไปต่างประเทศใช้งบแค่ 3 ล้าน!

เลขานุการประธาน กสทช.แจงยิบ 'ศ.คลินิก นพ.สรณ' ไปต่างประเทศใช้เงินแค่ 3 ล้านไม่ใช่ 45 ล้านตามข่าว ขู่ตรวจสอบได้ แต่จงใจนั่งเทียนเจอฟ้องกลับแน่

ตรวจการบ้าน หนึ่งปี กสทช. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างธรรมาภิบาลองค์กร

“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กสทช.) ชุดปัจจุบัน ที่มี”ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” เป็นประธานกสทช. ที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อเมษายน 2565 ถึงตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่มาได้ประมาณ1ปี3 เดือน

JAS เชื่อ กสทช. ไฟเขียวขาย 3BB ให้ AWN คาดชัดเจน มิ.ย.นี้

JAS แจงกรณีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “C” หลังประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2566 เนื่องจากส่วน ของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ผู้ลงทุนยังคงซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทได้ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์(Cash Balance)