'กรมเจ้าท่า' ดันตั้งองค์การมหาชนส่งเสริมการพาณิชยนาวี ชูฮับอาเซียน

เรือโดยสารล่องแอมะซอนที่เราจะฝากชีวิตไว้ 4 วัน 3 คืน

“กรมเจ้าท่า” รุกแผนยุทธศาสตร์ดันพาณิชยนาวีไทยศูนย์กลางอาเซียน ยกร่างกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับใหม่ ชงจัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี (องค์การมหาชน) เพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนพาณิชยนาวีไทย

26 ก.ค. 2564 – นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)ด้านวิชาการ เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาพาณิชยนาวีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีแผนเชิงรุกในการปรับปรุงและออกมาตรการในการพัฒนาพาณิชยนาวีให้สอดรับกับบริบทกิจการพาณิชยนาวีบนสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวที่สอดรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล ที่จะยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการพาณิชยนาวีฉบับใหม่ การปรับปรุงแผน/ยุทธศาสตร์ ด้านพาณิชยนาวี การปรับปรุงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพาณิชยนาวีโดยตรง

ทั้งนี้กรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ…. ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ที่จะทำหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผน เพื่อพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ รวมทั้งการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในกิจการพาณิชยนาวีแบบครบวงจร รวมทั้งมีการปรับปรุงคณะคณะกรรมการภายใต้ร่างกกฎหมายนี้ อีกทั้งเพิ่มเติมมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสนับสนุนให้กิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพการแข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้น โดยกรมเจ้าท่าได้เสนอขอให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี(องค์การมหาชน)” ไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลชี้แจงตามติคณะกรรมการของสำนักงาน ก.พ.ร.

นายสมชาย กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่า ยังได้มีการปรับปรุงแผนและยุทธศาสตร์ด้านพาณิชยนาวี โดยทำการศึกษาและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน ซึ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย กิจการพาณิชยนาวีอื่น และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและจัดการ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวี 5.ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายธุรกิจพาณิชยนาวีและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชยนาวีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มอัตราการเติบโตของระวางบรรทุกของกองเรือพาณิชย์ไทย เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าของประเทศโดยกองเรือไทย ซึ่งจะช่วยให้กองเรือไทยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในเวทีโลกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานบุคลากรด้านพาณิชยนาวีเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมี Flagship ที่สำคัญที่เดินหน้าสู่เป้าหมาย การปรับปรุงกฎระเบียบการถ่ายลำและการผ่านแดนทั้งระบบ

ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานกองเรือพาณิชย์ไทยให้เป็นไปตามการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMSAS การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวีและการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมพาณิชยนาวี รวมทั้งมาตรการต่างๆ ทั้งในด้านการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทท่าเรือ การจับคู่เจรจาธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่ง ปรับระบบนิเวศทางกฎหมายมาตรฐานสากล ปรับระบบนิเวศการสนับสนุนทางการเงิน สร้างกลุ่มพันธมิตรในอุตสาหกรรม ด้านโลจิสติกส์ขนส่ง ปั้นบุคลากรด้านขนส่งทางน้ำสู่เวทีโลก และการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศโลจิสติกส์ขนส่ง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอเป็นแผนระดับที่ 3 เพื่อการขับเคลื่อนโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่องเที่ยวภาคใต้บูมขนส่งทางน้ำพุ่ง 9.1 ล้านคน

‘เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5’กางยอดเดินทางทางน้ำช่วง 10 เดือน พุ่ง กว่า 9.1 ล้านคน เตรียมความพร้อมท่าเรือ-บุคลากร เข้มงวดด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวกเดินทางทางน้ำ รองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเยือน 6 จังหวัดอันดามัน ชมทะเลสวยระดับโลกช่วงไฮซีซั่น

'กรมเจ้าท่า' เร่งเครื่องร่าง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย ยกระดับสู่ความเป็นสากล

“กรมเจ้าท่า” เดินหน้าทำร่าง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านการขนส่ง และความปลอดภัยในการจราจรทางน้ำและทางทะเล นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

'รถ-เรือโดยสาร' สมัครให้บริการโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วตั้งแต่วันนี้

รัฐบาลแจ้ง 'รถ-เรือโดยสาร' สมัครเป็นผู้ให้บริการ ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มให้บริการ 1 ต.ค.2566 เป็นต้นไป

สั่งย้ายด่วน! ผอ.เจ้าท่า นครพนม เซ่นคลิปส่อเอื้อประโยชน์ดูดหินทรายแม่น้ำโขง

มีความคืบหน้ากรณีมีการแฉคลิปเสียง อ้างเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครพนม หารือนอกรอบกับผู้ประกอบกิจการดูดหินทรายน้ำโขง ประเภทนำเข้าจากประเทศลาว ในเขต อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีเนื้อหาบางช่วงส่อในทางทุจริต เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการท่าทราย และอ้างจะดูแลเป็นการส่วนตัว

'สมาคมสายการบิน' ถก 'พิธา' หวังฟื้นไทยเป็นฮับอาเซียน

“สมาคมสายการบินฯ” นัดถก “พิธา”สาง 3 ปมปัญหา ภาษีน้ำมันฯ-ฟรีวีซ่า-ลดต้นทุน ฟื้นไทยเป็นการบินฮับอาเซียน ด้าน “พิธา”ย้ำหากก้าวไกลเป็นรัฐบาล จะผลักดันอุตสาหกรรมด้านการบิน พร้อมหารือสายการบินวางแนวทางลดต้นทุนค่าตั๋วให้เหมาะสม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น