ก.ล.ต.แจกของขวัญเว้นค่าธรรมเนียม SRI Fund-โบรกฯเลิกกิจการ

ก.ล.ต. มุ่งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯ) ที่แจ้งหยุดประกอบกิจการ

3 ม.ค. 2566 – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่งเป็นบทบาทของตลาดทุนที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ SRI Fund เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตระหนักถึงความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น และช่วยให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund จำนวน 100,000 บาทต่อกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็น SRI Fund จำนวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อกองทุนรวม สำหรับคำขอที่ยื่นระหว่างปี 2566 และประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
สำหรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนตามหลักสากล เช่น SDGs UN Global Compact เป็นต้น และกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่บริหารจัดการ SRI Fund ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนภายใต้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง SRI Fund ได้อย่างสะดวก และมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต ตามมติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่แจ้งขอหยุดประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และไม่มีการประกอบกิจการตลอดปี ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับประเภทกิจการที่แจ้งหยุด เพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับต้นทุนในการกำกับดูแล และลดภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อนับรวมค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระในปีปฏิทินนั้น ต้องไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่กำหนดด้วย โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund ค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็น SRI Fund และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯ ที่แจ้งหยุดประกอบกิจการ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้กับประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. ฟันผู้กระทำความผิด 5 ราย ขายหุ้น DCON

ก.ล.ต. เผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีขายหุ้นบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (DCON) หลังเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน และกรณียินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ปรับเป็นเงินรวม 2,983,040 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ก.ล.ต. ชี้ บล.เอเชีย เวลท์ (AWS) ทำผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีโบรกเกอร์แห่งอื่นมีปัญหาทางด้านฐานะการเงินนำเงินลูกค้าไปใช้

ก.ล.ต. เข้มสั่งบอร์ด MORE แจงขายหุ้นเพิ่มทุน

ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash)

เสี่ยง! ก.ล.ต.เตือนเรื่องเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี

ก.ล.ต.ออกโรงเตือนประชาชนระมัดระวังตัดสินใจลงทุนในเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี ชี้มีความเสี่ยงและไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ