depa ดัน จ.อุดรธานี เป็นเมืองอัจฉริยะ รับงานพืชสวนโลก

23 ม.ค. 2567 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานกิจการสาขา) พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง และ นายพิชชากร วัชรานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมคณะทำงาน Smart City ทั้ง 7 ด้านร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงข้อเสนอโครงการอุดรธานีเมืองอัจฉริยะ UDON THANI SMART CITY โดยมี นายกฤต อรรคศรีสร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการอุดรธานีเมืองอัจฉริยะและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้สอดคล้องกับงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ พร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ศักยภาพความพร้อมของเมือง และองค์ประกอบของแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีระบบบริการเมืองอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนอุดรธานีเมืองอัจฉริยะต่อไป

นอกจากนี้ depa ยังได้บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นเมืองอัจฉริยะและแนวทางการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง พร้อมเสนอแนะประเด็นการพัฒนาและต่อยอดในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการของเมืองต่อไป

จากการประชุมครั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีพร้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อปรับปรุงให้สอดรับกับพื้นที่ และมีเรื่องที่นำเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบผลการพิจารณาโครงการ UDON THANI SMART CITY พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติ วิธีการ และกระบวนการในการพิจารณาให้อุดรธานีเป็นเมืองอัจฉริยะและได้รับตราสัญลักษณ์ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับไปอีกขั้น! รัฐบาลประกาศ เมืองอัจฉริยะแล้ว 25 จังหวัด

รัฐบาลประกาศ Smart City เมืองอัจฉริยะ 36 พื้นที่  25 จังหวัด พร้อมวางแผนตั้งเป้าเพิ่มอีก 15 เมือง เชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ