มข.เคลียร์ประเด็น'สเปรย์ฟ้าทะลายโจรนาโน 'เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโครงการ สตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัย ไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคล

19เม.ย.65-จากกรณีที่ ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ จากคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมา ภิบาล (กมธ.) รวมถึงให้สัมภาษณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน โดยกล่าวอ้างว่า ตนเป็นผู้คิดค้นและผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้กล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ว่าประพฤติ มิชอบนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 เม.ย.2565 ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) เปิดเผยว่า การร้องเรียนการกล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการให้สัมภาษณ์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบุคคลดังกล่าว ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด ขอยืนยันว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานโครงการ Start up ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2562 การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Andrographolide Nano-emulsion”ชนิดสเปรย์พ่นปาก เกิดจากนโยบายของ มข.ที่ต้องการสร้างโครงการสตาร์ทอัพ ให้ประสบความสำเร็จ โดยอาศัย Business Model และความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการของภาคเอกชนร่วมกับองค์ความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ โดยโครงการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ บริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ในด้านการจัดจ้างจัดหานักวิจัยและเงินทุนเพื่อใช้ในงานคิดค้น ทดลองสูตร และพัฒนาสูตร รวมทั้งในด้านการตลาดเพื่อให้เกิดเป็น Business Model

“ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยหน้าที่ คำสั่ง การจ้าง การควบคุมดูแล และใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมิส ลิลลี่ จึงเป็นสิทธิร่วมกันของมหาวิทยาลัยฯ และบริษัทฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2562 ข้อ 6 และข้อ 7เท่านั้นดังนั้นอาจารย์ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเพียงลูกจ้างในโครงการสตาร์ทอัพและบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาและกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธินำสูตรดังกล่าวไปยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร การที่อาจารย์ผู้ร้องนำสูตรดังกล่าวไปยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร (เลขที่ 2103003314) ทำให้มหาวิทยาลัยฯ และบริษัทฯ ภายใต้โครงการสตาร์ทอัพ ได้รับความเสียหาย ซึ่งโครงการกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับอาจารย์ผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องต่อไป”

รศ.ดร.มนต์ชัย กล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ สูตร Andrographolide Nano-emulsion ยังได้พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยฯกับคณะทำงานของมิส ลิลลี่ ที่ประกอบด้วยทีมนักวิจัยและทีม งานที่ปรึกษา รวมแล้วมากกว่า 10 คน โดยอาจารย์ผู้ร้องเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่ปรึกษา ซึ่งไม่ใช่นักวิจัยของโครงการ และไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัย และมิส ลิลลี่ ขอยืนยันว่า โครงการไม่เคยมีข้อตกลงใดๆ ทั้งเรื่องหุ้นส่วน และการให้สิทธิในสูตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำงานภายใต้โครงการ กับอาจารย์ผู้ร้อง ทั้งยังไม่เคยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้อาจารย์ผู้ร้องเป็นหัวหน้าโครงการตามที่อาจารย์ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใด

” สูตร Andrographolide Nano-emulsion ที่ใช้ผลิตเป็นสเปรย์พ่นปาก เป็นสูตรที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาสูตร สัดส่วนองค์ประกอบ และได้สร้างเครื่องจักรเฉพาะทางในการผลิตสารให้มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร ที่เหมาะกับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งยังมีการตรวจสอบในด้านความคงตัวและการประเมินอายุการเก็บรักษา โดยกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่การคิดค้นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำโดยโครงการ Start up ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ร้อง พ้นจากการเป็นที่ปรึกษาไปแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 ดังนั้นอาจารย์ผู้ร้องจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งสิ้น “
รองอธิการบดีกล่าวอีกว่าสำหรับสาเหตุการเลิกจ้างอาจารย์ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในทีมที่ปรึกษาในระยะเริ่มต้นของโครงการ เกิดขึ้นจากปัญหาขัดแย้ง เนื่องจากอาจารย์ผู้ร้องต้องการนำสูตรของโครงการไปจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร และอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งขัดแย้งกับโครงการ จึงเป็นเหตุให้บริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด เลิกจ้างอาจารย์ผู้ร้อง และโครงการ เห็นควรให้อาจารย์ผู้ร้องยุติบทบาท

รศ.ดร.มนต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่อาจารย์ผู้ร้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ให้สอบทุจริตผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด และมหาวิทยาลัยฯ พร้อมนำหลักฐานเกี่ยวกับการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้างให้แก่อาจารย์ผู้ร้อง และหลักฐานที่อาจารย์ผู้ร้องทำงานภายใต้โครงการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานเท่านั้น เข้าชี้แจงตามกระบวนการสอบสวนต่อไป เพื่อพิสูจน์ว่าการกล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอนแก่นว่าประพฤติมิชอบ ทำการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้ร้อง ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น ซึ่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คำชี้แจงข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยฯ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจฟูทั้งโซเชียล! คุณป้าแม่บ้าน เบื้องหลังความสำเร็จนศ. ขึ้นโพเดียมอวยพรบัณฑิตใหม่

“คุณป้าแม่บ้าน" ขึ้นโพเดียมกล่าวแสดงความยินดีบัณฑิตจบใหม่ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น “ขอให้ทุกคนเติบโตไปได้เป็นเจ้าคนนายคนนะคะ” ขณะโซเชียลแห่ชื่นชมทัชใจสุดๆ

ไทยขาดแคลนบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หนัก ม.ขอนแก่น เปิดหลักสูตรใหม่รองรับ

นายนิพนธ์ นาชิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปัจจุบันช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ถูกใช้งานมากที่สุดในโลกคือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากข้อมูลผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

นักวิชาการ มข. ชี้ป้ายหาเสียงหลายพรรคขายฝันคนอีสาน ขายยาแก้ปวดไปวันๆ

รศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ จ.ขอนแก่น ว่า การติดป้ายหาเสียงกันอย่างคึกคัก จากทุกพรรคการเมืองที่เห็นปรากฎตามถนน

บัณฑิตใหม่ 'อู๋ ธนบูรณ์' จบปริญญาตรี ม.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์ นักแสดงวัยรุ่นสุดปัง สังกัด GMMTV คว้าปริญญาตรี สาขาศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

หนุ่มผูกคอตายติดรั้ว ม.ขอนแก่น แม่เผยลูกน้อยใจเมียไม่กลับมาคืนดีด้วย

พ.ต.ท.มังกร ชมจิตร สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น ได้ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ "แก่นนคร 191" สภ.เมืองขอนแก่นว่า เกิดเหตุคนผูกคอตายในสวนป่าติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางด้านทิศตะวันออก เหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โชว์ “เครื่องวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังแบบพกพา” ไม่ต้องขุดขึ้นจากดิน รู้เปอร์เซ็นต์แป้งภายใน 3 วินาที

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)