อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โชว์ “เครื่องวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังแบบพกพา” ไม่ต้องขุดขึ้นจากดิน รู้เปอร์เซ็นต์แป้งภายใน 3 วินาที

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหารกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น บรรยายสรุปภาพรวมสรุปผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แผนงานการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ  

ดร.อภิรชัย กล่าวว่า ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะแผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม (CIM ) จะมุ่งเน้นการผลักดันให้ผู้บริหารจาก 3 หน่วยหลักของประเทศ คือผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ และผู้บริหารจากภาคเอกชน โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ  เกษตรกรในการสร้างธุรกิจฐานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ ซึ่งการนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกว่า 6 สัปดาห์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ด้านนายกฤษติวกร ธรรมแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานดอทคอม จำกัดและตำแหน่งกรรมการบริหาร สมาคมซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หนึ่งในผู้เข้าร่วมแผนงานการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม (CIM) ที่ดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ให้บริการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของบริษัท โรงงาน และองค์กรระดับท้องถิ่น ซึ่งนายกฤษติวกร ได้มีความร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังร่วมกับบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด โดยมีนายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ บริษัทฯ จัดหา วัตถุดิบ ผลิต การแปรรูปและการขายแป้งมันสำปะหลังทั้งในและต่างประเทศเป็นเจ้าใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร โดยเชื่อมโยงระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบมันสำปะหลังที่ถูกส่งมอบเข้าโรงงานที่ใช้ในการแปรรูปเป็นแป้งมันสำปะหลัง

สำหรับการดำเนินงานแผนงานการยกระดับงานวิจัยขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมผลงานเครื่องวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังแบบพกพา (Portable Cassava Quality Meter)"  ดำเนินการโดย ผศ.ดร.เจษฎา โพธิ์สม  ซึ่งได้ยกระดับผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังที่ใช้ทดลองสู่การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังที่สามารถทดลองในแปลงปลูกได้ ซึ่งเครื่องวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังนี้สามารถวัดคุณภาพหัวมันสำปะหลังได้โดยที่ไม่ต้องขุดขึ้นจากดิน หรือสามารถวัดได้ในขณะที่หัวมันอยู่ในแปลงปลูก โดยการวัดค่าความถ่วงจำเพาะที่ใช้ในการประมาณค่าเปอร์เซ็นต์แป้ง และแสดงผลภายใน 3 วินาที/ครั้ง ซึ่งผลงานวิจัยนี้เป็นเพียงการพัฒนาในส่วนของ Hardware ซึ่งยังขาดส่วนของ ซอฟต์แวร์ หรือระบบ Platform ที่สะดวกต่อการใช้งาน บริษัท อีสานดอทคอม จำกัด จึงเข้ามาร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการพร้อมทั้งเกิดความร่วมมือในการนำองค์ความรู้พัฒนาระบบเพื่อยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

อีกทั้งเชื่อมโยงระบบนวัตกรรมในพื้นกับ บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมที่หลายหลากในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง จึงมีความมุ่งเน้นค้นคว้าวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มาจากมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ที่ได้จากกระบวนการหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมที่ ช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกร หรือ สิ่งแวดล้อม ไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เอนก” เปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022

17 มิ.ย.นี้ อว.เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน 68,350 คน ร่วมโครงการ U2T for BCG ทำงาน 1 ก.ค.นี้ ครบ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ประชุมมอบนโยบายโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สุรนารี ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงครบุรี พัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำและแปรรูปไก่งวง เป็น “ไก่งวงจ๊อ” เผยต้นทุนค่าอาหารลดลง ขณะที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 40-45%

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในฐานะโฆษก อว.

อุทยานวิทย์ ม.มหาสารคาม นำนวัตกรรมช่วยชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดต้นแบบระบบน้ำสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

อุทยานวิทย์ มจธ.พัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพของแผ่นดามกระดูกส่วนไหปลาร้า เพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นดามกระดูกเพื่อป้องกันการแตกหัก

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)