สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เบรกแต่งตั้งรองอธิการบดีเกินความจำเป็น 30 ตำแหน่ง

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระงับการแต่งตั้งรองอธิการบดีเกินความจำเป็น 30 ตำแหน่ง เหตุจำนวนนักศึกษาน้อยลง งบประมาณรายรับก็ลดลง แนะปรับโครงสร้างและภารกิจให้สอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบัน

27เม.ย.2565- มีรายงานว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ในตอนท้ายการประชุม นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ได้เสนอวาระจรเพื่อแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 30 ตำแหน่ง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการสภาหลายท่านมีการทักท้วงเรื่องดังกล่าวถึงความเหมาะสมและจำเป็นในการแต่งตั้งรองอธิการบดีที่มีจำนวนมากถึง 30 ตำแหน่ง ทั้งที่ภารกิจในปัจจุบันลดลงและฝ่ายบริหารก็ไม่ได้มีแผนในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินแต่อย่าใด

ทั้งนี้งหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีตามที่อธิการบดีเสนอในวาระจรเพิ่มอีก 30 ตำแหน่งซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว 12 ตำแหน่ง ก็จำทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรองอธิการบดีมากถึง 42 ตำแหน่ง ซึ่งมีจำนวนมาที่สุดในประเทศไทยหรืออาจมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ยังไม่รวมตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีที่จะมีการแต่งตั้งอีกในอนาคต

เหตุผลสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยมีมติระงับการแต่งรองอิการบดีดังกล่าวเพราะเห็นว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาน้อยลง งบประมาณรายรับลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนไม่แน่นอนตลอดเวลา จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงควรมีความรอบคอบและระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มากขึ้น การแต่งตั้งรองอธิการบดีจำนวนมากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมทุกสัปดาห์ ค่าตอบแทนรายเดอนสำหรับโครงการพิเศษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ เช่น ค่าโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น ซึ่งรวมแล้วหากแต่งตั้งตามที่อธิการบดีเสนอจำทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับตำแหน่งรองอธิการบดีดังกล่าวจำนวนหลายล้านบาทต่อปี

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เสนอแนะว่า ฝ่ายบริหารควรเน้นการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยและภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบันบัน ควรมีแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะทำให้ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้น ไวขึ้น ทั่วถึงขึ้น และไม่สร้างภาระใด ๆ ให้นักศึกษามากเกินความจำเป็น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบ! ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำขอของ 'สืบพงษ์' ให้ทุเลาถอดพ้นอธิการบดีม.รามฯ

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำร้องที่ ๒๘๐/๒๕๖๖ คำสั่งที่ ๗๔๔/๒๕๖๖ ในคดีของศาล

ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนมติสภาม.รามฯ ถอด 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดีม.รามฯ

ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ. 12/2565 หมายเลขแดงที่ บ.116/2566 ระหว่าง นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 1 ศาสตราจารย์ สมบูรณ์ สุข

ศาลไฟเขียว 'สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง' เลิกจ้าง 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' พร้อมให้ขนของออกจากสำนักงาน

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ สั่งคุ้มครองชั่วคราว ไฟเขียว 'สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง' เลิกจ้าง 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' ได้ ชี้นำวุฒิปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีทันที พร้อมให้ขนของออกจากสำนักงาน

เปิดเอกสาร 'ม.รามฯ' แจงเลิกสัญญาจ้าง 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ม.ร. บอกเลิกสัญญาจ้าง ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ตามที่ ม.ร. ได้มีคำสั่งถอดถอนผู้ช่วย ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 3 ประการ ดังนี้ หนึ่ง ใ