คลอดประกาศสรรหา 'เลขาฯคุรุสภา' เปิดรับสมัคร 5-16 ส.ค.นี้

21 ก.ค.2565- นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ต้องสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือการบริหารสถานศึกษา หรือการบริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คือ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตั้งแต่วันที่ 5-16 สิงหาคม พ.ศ.2565

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยจะพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร และการสัมภาษ์ผู้สมัคร มี 100 คะแนนเต็ม แบ่งเป็น ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงาน 30 คะแนน ความประพฤติและประวัตการทำงาน 30 คะแนน และแนวคิดวิสัยทัศน์ 40 คะแนน โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหาผู้สมัครตามประกาศดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการคุรุสภาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ผ่านการสรรหาตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯเสนอ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาต่อไป.

เพิ่มเพื่อน