อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตสวนทางความ ต้องการภาคอุตฯ กระทบเด็กจบใหม่ ตกงานอื้อ

4ส.ค.2565- ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) – อว.ได้จัดพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) การสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนแบบมุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะ ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต

โดยนพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย เรื่อง “การสร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ” ว่า หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการอุดมศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือ การทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ โดยใช้ความรู้ ข้อมูล งานวิชาการในการพัฒนาประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีกำลังคนที่เป็นคนดี เก่ง และมีความสามารถ เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยยังขาดแคลนกำลังคนผู้ที่มีความสามารถ ในขณะเดียวกันก็เกิดอัตราการว่างงานของบัณฑิตใหม่ค่อนข้างสูง ดังนั้น การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การทำให้เกิดความสมดุลระหว่างบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างดีที่สุด


“การสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนแบบมุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำข้อมูลบัณฑิตใหม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการแรงงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบ สร้างความรับรู้กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ส่งเสริมแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผลิตและสร้างกำลังคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะและสมรรถนะ และเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน เพื่อให้เกิดการขยายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น”ปลัด อว. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

4 มาตรการแก้ PM2.5 หมดฝุ่นภายใน 15 ปี

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 ในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ถือเป็นปัญหาซ้ำซากทุกปี  โดยเฉพาะ กทม.ติดอันดับโลก เมืองอ่วมมลพิษอากาศ