ค้นคลินิกเถื่อน รับตรวจโควิด ไม่ใช่หมอ หรือนักเทคนิคการแพทย์ ออกใบรับรองเก๊ ให้โรงงานต่างๆแถวสมุทรปราการ

14 ธ.ค. 2564- กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต. อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. ธรากร เลิศพรเจริญ,พ.ต.อ. สําเริง อําพรรทอง, พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์, พ.ต.อ. สมเกียรติ ตันติกนกพร รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, ภญ. สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันแถลงผลงานจับกุมคลินิกเถื่อนลักลอบให้บริการห้องแล็บตรวจคัดกรองโควิด 19 แก่ประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ให้บริการก็ไม่ใช่บุคลากรทางสาธารณสุข

สืบเนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ได้รับการประสานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ปทุมธานีว่า พบเบาะแสการเปิดคลินิกเถื่อน ซึ่งให้บริการในลักษณะห้องปฏิบัติการตรวจสารคัดหลั่งของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และออกใบรับรองผลในนามคลินิกให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจจะมีการดําเนินการที่ไม่ได้มาตรฐานสุ่มเสี่ยงให้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้ประสานมายังกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.)เพื่อสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 13 ธ.ค. 2564 เจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกําลังลงพื้นที่ดําเนินการตรวจสอบ ณ คลินิกเทคนิค การแพทย์ดี แล็บ อินเตอร์กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยจากการตรวจสอบพบว่าคลินิกดังกล่าวให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 แก่ประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK รายละ 500 บาท และออกใบรับรองผลในนามคลินิก โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี แต่มีการนําใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลจากสถานพยาบาลอื่นมาแสดง แก่ผู้มารับบริการเพื่อความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ช่วยซึ่งอยู่ประจําคลินิกมิใช่แพทย์ หรือนักเทคนิคการแพทย์แต่อย่างใด

จากการตรวจสอบสถานที่แห่งนี้พบว่ามีการจัดเก็บตัวอย่างเลือด และตัวอย่างปัสสาวะหลายพันชิ้น ที่ได้จากการออกไปรับตรวจตามโรงงานหรือบริษัทต่างๆ มาเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นโดยไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในคลินิก ทําให้เห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้ ไม่กระทําการตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมาตรฐานของสถานพยาบาล และประการสําคัญได้ตรวจพบว่าไม่มีการเก็บขยะติดเชื้อที่เป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหาจํานวน 2ราย คือ 1) น.ส.วาสิตา (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดูแลสถานที่ ในความผิดตามพ.ร.บ.ถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต (คลินิกเถื่อน) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ 2) น.ส.พรนภา (สงวนนามสกุล)เป็นผู้ให้บริการตรวจขณะเข้าทําการตรวจสอบ ในความผิดตามพ.ร.บ.เทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ฐานประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ พร้อมยึดของกลางที่ใช้ประกอบการกระทําความผิด ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า การตรวจสารคัดหลั่งของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องกระทําในคลินิก หรือห้องปฏิบัติการที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นก็อาจจะเป็นการเสียเวลาและเงินทองโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยการที่ผู้ให้บริการขาดความชํานาญ หรืออุปกรณ์การตรวจคัดกรองที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลตรวจที่ได้ก็อาจจะขาดความเที่ยงตรง อีกทั้ง วิธีการที่ไม่ถูกต้องก็อาจทําให้เกิดการติดเชื้อหรือการระบาดจากสถานที่เก็บตัวอย่าง จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลทุกครั้งก่อนรับบริการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกที่ขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (http://mrd-hss.moph.go.th/) และในส่วนของห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บที่ตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR สามารถตรวจสอบ รายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (https://www.dmsc.moph.go.th/) ซึ่งจะมีการแสดงที่ตั้งของ สถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการเหล่านั้นอย่างชัดเจน หากตรวจสอบรายชื่อไม่พบ หรือสถานที่ตั้งไม่ตรงกับที่แสดงในเว็บไซต์ ขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้เบื้องต้นว่าเป็นคลินิกเถื่อน และแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน 1426 กรม สบส.ในวันและเวลาราชการ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราช การแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า เทคนิคการตรวจด้วยชุดทดสอบตรวจหาแอนติเจนเบื้องต้น (Antigen test kit : ATK) ได้ถูกนํามาใช้ในการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในเบื้องต้น ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (home use) และแบบใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (professional use) เท่านั้น ซึ่งทั้ง 2 แบบ ต่างกันที่อุปกรณ์และตําแหน่งการเก็บตัวอย่าง กรณีชุดตรวจด้วยตนเองจะเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้า (nasal swab) หรือน้ําลาย (saliva) ส่วนชุดตรวจสําหรับบุคลากรทางการแพทย์จะเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุด้านหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) ไม้เก็บตัวอย่างจะมีขนาดยาวกว่าต้องใช้เทคนิคในการเก็บตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยําและไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บ สําหรับการจับกุมในครั้งนี้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพบว่า ชุดทดสอบที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนเป็นแบบตรวจด้วยตนเอง (home use) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก อย.อย่างถูกต้อง แต่เป็นการกระทําของผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์และไม่มีความรู้ความชํานาญในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
“ท่านไปใช้บริการจากคลินิกดังกล่าวเพื่อหวังว่าจะ ได้รับผลการตรวจที่แม่นยํา สามารถออกใบรับรองเพื่อใช้ประกอบการทําธุรกรรมต่าง ๆ ก็จะเป็นการเสียเวลา เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น ขอย้ําให้ประชาชนตรวจสอบว่า สถานพยาบาล ก่อนเข้ารับการตรวจ และตรวจสอบว่าชุดทดสอบที่นํามาใช้ตรวจให้ท่าน ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th “

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วงจรปิดแฉตำรวจ สภ.สำโรงเหนือ ชักปืนยิงในผับ หลังมีเรื่องทะเลาะนักเที่ยวโต๊ะอื่น

คลิปจากกล้องวงจรปิดแฉพฤติกรรมของตำรวจ 3 นาย แต่งกายชุดนอกเครื่องแบบ ได้พากันเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวโต๊ะข้าง ๆ จ

กสม.ชวนสังคมอย่าเพิกเฉยเรื่องผัว-เมียทะเลาะกัน!

กสม.ชี้กรณีหญิงถูกสามีทำร้ายร่างกาย จุดไฟเผาและแทงจนเสียชีวิต สะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เรียกร้องสังคมร่วมดูแล เข้าช่วยเหลือเมื่อพบเหตุ

สธ.แนะประชาชนตรวจ ATK ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกล หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันปีใหม่ ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน เพื่อความปลอดภัย

'ศรราม' เคลียร์ดราม่าหลังให้ 'กุ้งพลอย' ส่งผลตรวจ ATK ก่อนเจอลูกสาว

ยังคงมีเรื่องวุ่นๆ ให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆ สำหรับ พระเอกตลอดกาล หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ กับอดีตภรรยา ติ๊ก-กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ หรือ กุ้งพลอย ที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับการตรวจ ATK เพราะทางด้านหนุ่มได้บอกเอาไว้ว่าก่อนจะมาเจอลูกต้องส่งผลตรวจ ATK มาก่อน

นายกฯ กำชับตร.เร่งจับกุมมิจฉาชีพหลอกขายชุดตรวจ ATK

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังหลังพบกรณีการหลอกขายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบและดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี