ใช้บังคับแล้ว ระเบียบฯ การขอรับและการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ

4 พ.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกองทุนประกันชีวิตว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความพ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86/3 (2) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ.2556

(๒) ระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรด้วย

“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ทายาทของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามกฎหมายในการขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความที่ได้ยื่นคำขอต่อกองทุน

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความซึ่งบริษัทได้นำส่งเข้ากองทุนตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535จากกองทุนได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ล่วงพ้นอายุความ ผู้ยื่นคำขอที่มีสิทธิขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ ตามวรรคหนึ่งไม่อาจเรียกให้กองทุนชดใช้ดอกเบี้ยใด ๆ ได้

ข้อ 6 ผู้ยื่นคำขอตามข้อ 5 อาจยื่นคำขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความโดยยื่นคำขอที่สำนักงานกองทุน หรือยื่นคำขอในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะยื่นคำขอในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคำขอผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทางเว็ปไซต์ (Web Site) ของกองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิและขอรับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ

กรณียื่นคำขอในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน(Password) ตามวิธีการในวรรคหนึ่ง ถือเป็นหลักฐานแสดงการลงลายมือชื่อ การยืนยันตัวตนและการรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 8 การติดต่อผู้ยื่นคำขอไปยังที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email Address) ที่ผู้ยื่นคำขอแจ้งไว้ ถือว่าเป็นการติดต่อโดยชอบกรณีกองทุนมีการติดต่อไปยังผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการหรือไม่แจ้งเหตุขัดข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้กองทุนยุติการดำเนินการตามคำขอและถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์ขอรับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความคืนตามคำขอที่ได้ยื่นไว้นั้น แต่ไม่ตัดสิทธิการยื่นคำขอใหม่ภายในระยะเวลาตามข้อ 5

ข้อ 9 เมื่อได้รับคำขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความคืนตามข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่กองทุนพิจารณา ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทำความเห็นเสนอต่อผู้จัดการกองทุน

ข้อ 10 ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามคำขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความคืนตามข้อ 6 ได้แก่

(1) ผู้จัดการกองทุนวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย

(2) คณะกรรมการบริหารกองทุน ไม่จำกัดวงเงิน

ในกรณีที่มีการอนุมัติการจ่ายเงินตาม (1) แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อทราบ

ข้อ 11 เมื่อมีการอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว ให้กองทุนจ่ายโดยโอนทางธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด

ข้อ 12 คำขอที่ยื่นต่อกองทุนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยการขอรับจำนวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพันอายุความ พ.ศ. 2556และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 จนเสร็จสิ้น ส่วนอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบนี้

ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

T_0016

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์