ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 24

30 มิ.ย.2565- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ในประเภทที่ ๐๑.๐๔ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น ตอนที่ ๑ สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผิดวินัยทหารร้ายแรง! ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา