สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ศึกษาญัตติ 'ชัชชาติ' ขอใช้เงินนอกงบประมาณ กทม.

ส.ก.พาเหรดเสนอแนะการบริหารเงินนอกงบประมาณ หลัง 'ชัชชาติ' เสนอญัตติขอใช้ ที่ประชุมลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลักการใน 30 วัน เพื่อเป็นไปตามระเบียบ

19 ต.ค.2565 - ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.), นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในการประชุม น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ ได้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนเส้นหลักในเขตบางซื่อ เนื่องด้วยไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ชำรุด อันนำมาซึ่งจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุ ทั้งคนเดินเท้าและผู้ที่ใช้ยานพาหนะเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดเหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุ จึงเป็นการเร่งด่วนที่กรุงเทพมหานครต้องเร่งแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่าง

“พื้นที่ซอยวงศ์สว่าง ที่ได้ติดตามปัญหาไฟดับไปครั้งที่ผ่านมา ผู้บริหารกทม.ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่าบนถนนสายหลัก ถนนประชาราษฎร์สาย1-ใต้สะพานพระราม 7 มีปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานหลายเดือน ได้มีการร้องเรียนผ่านทุกช่องทางแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด รวมทั้งถนนประชาชื่นจากแยกประชาชื่นไปถึงนนทบุรี ระยะกว่า 5 กิโลเมตร ก็มีปัญหาไฟฟ้าดับเช่นกัน” น.ส.ภัทราภรณ์ กล่าว

ขณะที่นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม.ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการกรณีการไฟฟ้าดับ ว่ากรณีไฟฟ้าดับทั่วไปสำนักการโยธาจะมีหน่วยงานเพื่อเข้าแก้ไขโดยเร่งด่วน แต่กรณีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างจะต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ่อมแซม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขณะนี้ด้วย คาดว่าจะสามารถจ้างและดำเนินการได้ในเดือน ม.ค.2566 ทั้งนี้การที่ไฟฟ้าดับบางดวงสำนักการโยธาจะเข้าซ่อมทันที แต่หากเป็นการดับทั้งถนนต้องใช้วิธีการจ้างเหมา ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการไว้แล้ว

ส่วนนายชัชชาติ กล่าวว่า จะได้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และปรับขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อต่อไป

ในที่ประชุมสภา กทม. ผู้ว่าฯกทม. เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อให้บริหารเงินนอกงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบวินัยการเงินการคลัง

ด้านนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณ สภา กทม. กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภา กทม. ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวในเบื้องต้น และได้ประชุมร่วมกับหน่วยงาน กทม.ที่เกี่ยวข้องพบว่า เงินนอกงบประมาณของ กทม.มีเป็นจำนวนมาก โดยเป็นเงินที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแต่มีกฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร อาทิ เงินบำรุงการศึกษา เงินบำรุงโรงพยาบาล เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินกองทุนประกันสังคม คณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอนุมัติ การใช้เงินนอกงบประมาณในร่างข้อบัญญัติฯ 2.ควรกำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณกรุงเทพมหานครต้องรายงานการใช้จ่ายเงินและจำนวนเงินนอกงบประมาณคงเหลือของแต่ละหน่วยงานให้สภากทม.ทราบ 3.ควรกำหนดกรอบจำนวนเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานมีเหลือจ่ายได้ในแต่ละปี หากเกินกรอบดังกล่าวให้นำส่งเป็นเงินรายรับกรุงเทพมหานคร และ 4.ควรกำหนดให้เงินของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเป็นเงินนอกงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ด้วย

ขณะที่นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย กล่าวว่า ควรมีการปรับตั้งแต่หลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัตินี้เพื่อให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น ทุกหน่วยงานของกทม.มีเงินนอกงบประมาณทุกหน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานการพาณิชย์ เมื่อหน่วยงานได้เข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการ ทำให้ทราบว่ามีเงินนอกงบประมาณจำนวนมาก อาทิเงินบำรุงต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณมากที่สุดคือสำนักการแพทย์ และพบว่าเงินนอกงบประมาณมีไว้เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปใช้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และอำนาจในการใช้เงินของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรส่งเงินดังกล่าวมาเป็นรายรับของกรุงเทพมหานครในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงควรมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ได้รับมาบางส่วนให้กรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของผู้มอบคือการมอบให้กรุงเทพมหานครผ่านหน่วยงานผู้รับมอบ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงควรนำเงินดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป

ส่วนนายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท กล่าวว่า รายได้ของการพาณิชย์ เช่น สำนักงานตลาด สถานธนานุบาลไม่ได้รวมอยู่ในเงินนอกงบประมาณ ในขณะที่หน่วยงานดังกล่าวได้ขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในจำนวนที่มากกว่ารายรับ รวมถึงกรุงเทพธนาคมมีการบริหารจัดการรายรับ/รายจ่ายอย่างไร กรุงเทพมหานครไม่สามารถทราบได้ จึงควรมีการศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน

ทั้งนี้ นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง นายพุทธิพัชร์ ส.ก.เขตยานนาวา นายนวรัตน์ อยู่บำรุง ส.ก.เขตหนองแขม ได้กล่าวสนับสนุนหากสภา กทม.จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างข้อบัญญัติก่อนรับหลักการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทของสภา กทม. และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสภา กทม.เห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ....ก่อนรับหลักการ จำนวน 17 ท่านกำหนดระยะเวลาการพิจารณา 30 วัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ศรีสุวรรณ' ขอร่วมวง! บุก กทม.ถาม 'ชัชชาติ' เรื่องที่ดินสวนชูวิทย์

เป็นเรื่อง! ศรีสุวรรณเตรียมร้องถามผู้ว่าฯ กทม. สวนชูวิทย์เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วหรือไม่? เพราะเคยยกให้แล้วตอนอุทธรณ์คดีรื้อบาร์เบียร์

'เรืองไกร'จี้ 'มท.-กทม.'คุ้ยรถไฟฟ้าสายสีเขียวผวาซ้ำรอยโครงการซื้อรถ-เรือดับเพลิง

'เรืองไกร'ร่อนอีเอ็มเอสร้อง 'บิ๊กป๊อก –ชัชชาติ' ตรวจสอบสัญญารคไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบโมฆะหรือไม่ ผวาซ้ำรอยโครงการซื้อรถและเรือดับเพลิง

เอาแล้ว! เพื่อไทยฟาด 'ชัชชาติ' ลายออกพุงกาง สารพัดส่วยว่อน กทม.

'จิรายุ' ผิดหวัง 'ชัชชาติ' นั่งผู้ว่าฯ 9 เดือน ลายเริ่มออกพุงกาง เกียร์ว่างไม่ปัดกวาด กทม. ถึงขั้น ป.ป.ช. บุกจับส่วยข้าวเด็กโรงเรียนเอง

กทม.ติดตามพัฒนา 3 คลองหลัก อึ้ง! คลองเปรมฯ ช่วงที่ 1 ฉลุยแต่ช่วงที่เหลือสุดอืด

รองปลัด กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนา 'คลองลาดพร้าว-คลองเปรมฯ-คลองแสนแสบ' อึ้ง! คลองเปรมเสรร็จแค่ช่วงที่ 1 ส่วนช่วงที่เหลือยังอืด

'ดร.เสรี' สับ 'ชช' เละ! มั่นใจแล้วว่าเป็นคนบ้า เอาแต่จ้อไร้สาระ จะทนอยู่จนครบวาระหรือ

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า เรามั่นใจแล้วว่าเขาเป็นคนบ้า