ศรชล. คาดเรือสำราญต่างชาติเข้าไทยมากกว่า 156 ลำ ในปี 66 สร้างรายได้ 3 พันล้านบาท

ศรชล. เตรียมรับ IMO ประเมินความพร้อมของไทย ในการรับเรือสินค้า-ท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ก.พ.66 ชี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ-ค่าประกันภัย ขณะที่ ทร. ส่ง UAV Blackjack จับเรือประมงผิด กม. จ่อวางฐานบินบนเรือ เพื่อต่อระยะตรวจจับในทะเล

30 พ.ย.2565 - ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 5/2565 โดย พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 5/2565 และ พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือในฐานะเลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานหลัก ศรชล.

พล.ร.ต.ไชยนันท์ ชูใหม่ โฆษก ศรชล. แถลงผลการประชุม ศรชล. ถึงผลการดำเนินงานของ ศรชล. ในปีงบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ใน 3 ด้าน

ด้านนโยบายและแผน ศรชล. มุ่งสร้างรูปธรรมในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้ง 7 หน่วยงานหลัก ศรชล. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การขับเคลื่อนงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทะเล

ด้านยุทธการและการฝึก ศรชล. มุ่งเน้นการบูรณาการการกำกับดูแลการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทางทะเลในห้วงสถานการณ์โควิด-19 มีการบูรณาการการฝึกกับกองทัพเรือ ประจำปี 2565 การบูรณาการกับการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2565 (CMEX 2022)การฝึกผสม Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT 2022) รวมถึงมีการฝึก PASSENGER SHIP TRAINING ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.)

ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและระหว่างประเทศมีการจัดทำบันทึกความร่มมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ ศรชล. รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส นอร์เวย์ แคนาดา มาเลเซีย สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เป็นต้น

ทั้งนี้ ศรชล. ได้สรุปข้อมูลผลการปฏิบัติเชิงสถิติต่อภัยคุกคาม 9 ด้าน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 425 เหตุการณ์ เหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล รองลงมา คือ การทำประมงผิดกฎหมาย จะเห็นได้ว่าในภาพรวมนั้นภัยคุกคามต่างๆ ในทะเลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ศรชล. จึงจำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

พร้อมกันนี้ได้รายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป (DG MARE) ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6 โดยผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อ 11 ตุลาคม และ 14 ตุลาคม 2565 มีการหารืออย่างรอบด้าน โดยฝ่ายคณะกรรมาธิการยุโรป (Director-General of the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries : DG MARE) ได้แสดงความชื่นชมถึงความพยายามของประเทศไทยในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและระบุขั้นตอนให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ผลักดันเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU) ซึ่งฝ่ายไทยให้ความมั่นใจกับ DG MARE ยืนยันผลักดันเครือข่าย AN-IUU ให้เกิดประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียนต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมาธิการยุโรปฯ พอใจผลการแก้ปัญหา

นอกจากนี้ยังชี้แจงผลการปฏิบัติการต้อนรับและประชาสัมพันธ์เรือสำราญ Spectrum of the seas เข้าประเทศ ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ศรชล. ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและเรือสำราญ Spectrum of the seas เรือสำราญสัญชาติสหรัฐอเมริกาขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่กลับมาสู่ประเทศไทยให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้จอดทอดสมอบริเวณอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีการจัดแถลงข่าวให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวเรือสำราญว่า ศรชล. จะระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลด้วยการเปิดประตูการท่องเที่ยวทางทะเล ต้อนรับเรือสำราญจากนานาชาติที่จะนำพานักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทย ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ภายในปลายปี 2570 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการท่องเที่ยวในหัวข้อการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ที่ได้กำหนดไว้แล้วในแผนการปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ ศรชล. (พ.ศ.2560-2570)

ทั้งนี้จากคาดว่าจะมีเรือสำราญเข้าสู่ประเทศไทย จำนวนไม่น้อยกว่า 156 ลำ ในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ไทยเตรียมรับการประเมินจาก International Maritime Organization หน่วยสังกัดองค์การสหประชาชาติ ถึงความพร้อมของไทยในการรับเรือจากต่างประเทศ ทั้งเรือขนส่งสินค้า กิจการท่องเที่ยวทางเรือ ซึ่ง ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ เพื่อให้การปลอดภัยเดินเรือและพร้อมรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งการประเมินดังกล่าวไม่มีการกำหนดระดับ (Tier) แต่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ เรื่องค่าประกันภัยของเรือที่จะเข้ามา เพราะถ้าไม่ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัย จะทำให้เรือต้องจ่ายค่าประกันภัยแพงขึ้น ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ่มขึ้น โดยจะประเมินเรื่องการช่วยเหลือเรือเดินทะเล ด้านอากาศยาน การสนับสนุนข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ เป็นต้น หากไทยผ่านการประเมินได้รับการประกันเรื่องความปลอดภัย ค่าประกันภัยก็จะลดลง และสร้างความมั่นใจในการเดินเรือในน่านน้ำไทยมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ร.อ.เชิงชาย พร้อมผู้แทนจาก 6 หน่วยงาน เดินชมนิทรรศการผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนในภารกิจ ศร.ชล เช่น เรือของกรมประมง กรมเจ้าท่า และอากาศยานไร้คนขับ Blackjack ที่กองทัพเรือสหรัฐฯ มอบให้กองทัพเรือไทย 1 ระบบ 5 เครื่อง

ทั้งนี้ พล.ร.อ.เชิงชาย ได้รับฟังขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานในการตรวจจับประมงผิดกฎหมาย เช่นการแจ้งพิกัดเรือเป้าหมายจากกรมประมง ให้ทาง ศรชล. ติดตามโดยใช้ UAV ขึ้นปฏิบัติการ ซึ่งระยะปฏิบัติการบินทำได้ประมาณ 100 กม. แต่เรือประมงจะออกไปไกลจากระยะตรวจจับนั้นเพื่อหนีการตรวจจับ จึงอาจต้องมีการใช้เรือเป็นฐานบินในการต่อระยะ และเพิ่มศักยภาพในการติดตามชี้เป้ามากขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทร. จัดพิธีปล่อย 'เรือหลวงตาชัย' หนุนภารกิจเรือขนาดใหญ่-เรือดำน้ำ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ โดยมี นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

แสนยานุภาพ ทร. โชว์อาวุธเสริมเขี้ยวเล็บป้องกันภัยทางอากาศ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) พร้อมคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังรบป้องกันภัยคุกคามทางอากาศ

ผบ.ทร. มอบเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญทหารบาดเจ็บ เหตุ ร.ล.สุโขทัยอับปาง กว่า 3 ล้านบาท

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญแก่กำลังพลกองทัพเรือ ที่ได้รับบาดเจ็บ และประสบภัยจากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย อับปาง

เด็กๆสุดตื่นตาตื่นใจ แห่ชมเรือรบโผล่อวดโฉม ที่ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพเรือ(ทร.) โดยหน่วยบัญชาการ กองเรือยุทธการ ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ

ทร.เผยผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ผู้เสียชีวิตรายที่ 24 คือ 'ต้นเรือพลับ'

พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าปัจจุบัน จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง กองทัพเรือยังคงดำรงการค้นหา