ผลงานรัฐบาลด้านกฎหมาย ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ. 152 ฉบับ

3 ม.ค.2566 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรี ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาร่างกฎหมาย รวม 152 ฉบับ (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นการยืนยันเจนตนารมณ์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบราชการ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ สำหรับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีจำนวน 23 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติที่สำงานคณะกรรมการกฤษีกาตรวจพิจารณาแล้ว จำนวน 26 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา จำนวน 30 ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 5 ฉบับ และประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 67 ฉบับ ส่วนพระราชบัญญัติที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ จำนวน 7 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติที่ ครม.มติอนุมัติหลักกการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 23 ฉบับ อาทิ 1.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 2.ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 3.ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง) 4.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... 5.ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 6.ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 7.ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 8.ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .....

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติที่สำงานคณะกรรมการกฤษีกาตรวจพิจารณาแล้ว จำนวน 26 ฉบับ อาทิ 1.ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ..... 2.ร่างพระราชบัญญัติกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... 3.ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ..... 4.ร่างพระราชบัญญัติการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. ..... ส่วนร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. ....

สำหรับร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา จำนวน 30 ฉบับ แบ่งเป็น ร่างพระราชบัญญัติตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ รวม 3 ฉบับ คือ 1.ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... 2.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ..... 3.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติตามหมวดอื่น ๆ อาทิ 1.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ขยายโอกาสการเข้าถึงเงินกู้ยืม และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุน) 2.ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ..... 3.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกฎหมายคู่ชีวิต) 4.ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 5.พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว มีจำนวน 72 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ 5 ฉบับ อาทิ 1.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 2.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 3.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ส่วนร่างพระราชบัญญัติที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 67 ฉบับ อาทิ 1.พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 2.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ 2564 (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ) 3.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด ฉบับที่ 2 พ.ศ 2564 4.พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2565 5.พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 6.พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2565 7.พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 8.พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ยังมีกฎหมายใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2565) รวม 7 ฉบับ อาทิ 1.พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 10 มกราคม 2566 2.พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 มกราคม 2566 3.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และ 4.พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 22 มิถุนายน 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

'บิ๊กตู่'ใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าทำงานทำเนียบฯ ก่อนลาช่วงบ่ายไป รทสช.

'บิ๊กตู่' ใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าทำเนียบรัฐบาล ก่อนช่วงบ่ายลางานกเพื่อเข้าพรรค รทสช.นำถกคระกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

ครม.แบ่งงาน หลัง 'เรียงหิน-พุทโธ่' กลับบ้านเก่า

ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า การประชุมวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเนื่องจากเป็นวันเกิดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เปิดวาระประชุม 'ครม.รักษาการ' นัดแรก 21 มี.ค.

ภายหลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้ว การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 21 มี.ค.66 นี้ ยังคงมีการประชุมตามปกติในเวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ถึงแม้จะเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นการประชุมครม.

'วิษณุ' แจงตำแหน่ง 'บิ๊กตู่-รมต.-ขรก.การเมือง' ไม่ต้องเรียกรักษาการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาว่า ขณะนี้หากจะเรียกตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเรียกนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม จะไม่ใช้คำว่ารักษาการ เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้เหตุผล