นายกฯ ชูผลงาน คทช. จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน แก้ปัญหาข้อพิพาท กำชับรวดเร็วเป็นธรรม

นายกฯ ประชุม คทช. ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนต่อเนื่อง กำชับขับเคลื่อนต่อไปให้เกิดประโยชน์ เป็นธรรมทุกฝ่าย

16 ม.ค.2566 - เวลา 13.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาล คสช. มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการมีความก้าวหน้าโดยลำดับ รวมไปถึงการดูแลประชาชนทุกกลุ่มผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนทั้งในส่วนของรัฐต่อรัฐ และรัฐกับประชาชน ผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอให้ดำเนินการต่อเนื่องให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการดำเนินงานต่าง ๆ และการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และกฎหมาย โดยคำนึงให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเทศชาติ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญในการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ไร้ที่ทำกินอย่างแท้จริง โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ โปร่งใส ประชาชนยอมรับได้ รวมทั้งขอให้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการไม่ไปทำเกษตรและปลูกพืชต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ไม่ถูกฎกหมาย แต่ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศในการส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไปยังต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้ รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งมีความก้าวหน้าโดยลำดับ ได้แก่ (1) กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,491 พื้นที่ 70 จังหวัด 5,792,145 - 1 - 71.75 ไร่ (2) ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 419 พื้นที่ 1,559,549 - 3 - 95.86 ไร่ (3) จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 78,109 ราย 96,536 แปลง ใน 354 พื้นที่ และ (4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 271 พื้นที่ 65 จังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ในพื้นที่กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และเลย (ยกเว้นกรณีแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) และมอบหมายให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี (กรณีเร่งด่วน) ดังนี้

(1) เห็นชอบต่อผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ของพื้นที่กรณีอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินรับเรื่องไปพิจารณา กรณีพื้นที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. (แต่อยู่ภายในเขตเส้นปรับปรุงปี พ.ศ. 2543) ว่าควรใช้แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไร และนำเรื่องเสนอ คทช. พิจารณา ผลเป็นประการใด ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป แล้วแจ้งคณะอนุกรรมการ One Map ทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อีกทั้งที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยให้กรมป่าไม้ เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังฯ และเป็นที่ธรณีสงฆ์ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมกล่าวก่อนการประชุมว่า การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนนั้น เราเดินหน้าแก้ไขปัญหามาตั้งแต่รัฐบาล คสช. อย่างต่อเนื่อง จำกันได้ใช่ไหม ก่อนหน้านั้นเราไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลย วันนี้ คทช. กลายเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงแล้ว ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ และขออนุญาตกล่าวไปถึงเรื่องอื่นด้วย รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกๆ มีความก้าวหน้า ส่วนปัญหาวันนี้ของเราคือการจัดหาที่ดินทำกินให้ประชาชนก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เรื่องการทับซ้อนของที่ดินทำกินกับพื้นที่ของส่วนราชการ เช่น ปัญหาที่ดินอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนของไทย ร่วมช่วยเหลือชาวเมียนมา ประสบภัยพิบัติพายุไซโคลนถล่ม

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้มอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนเมียนมา ที่ประสบภัยจากกรณีภัยพิบัติพายุไซโคลนโมคา (Mocha)

นายกฯ ยืนยันไม่มีหน่วยงานรัฐเชิญ 'พิธา' ไปหารือ ต้องถามข้าราชการ ใครพูดอะไรอย่าเชื่อหมด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2566 ว่า ไม่ได้มีการสั่งให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษ เพราะเขามีหน้าที่ตามกฏหมายอยู่แล้ว

'สุชาติ' แจง 'บิ๊กตู่' พูดให้กำลังใจ ส.ส.รทสช. ไม่ได้ให้ความหวังจะได้ตั้งรัฐบาล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าว สถานการณ์การเมืองในการตั้งรัฐบาลขณะนี้ ว่า ตนไม่มีความกังวล เรื่องการเมืองต้องปล่อยให้เป็นกลไกของประชาธิปไตย

นายกฯ เผยนักลงทุนกังวลจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ลั่นทุกอย่างกำลังไปด้วยดี ระวังอย่าให้เสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม โดยกล่าว “สวัสดีนะครับสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน ทั้งประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยการประชุมครม.

'บิ๊กตู่' ชี้ไม่สมควร ยังไม่เป็นรัฐบาลแล้วไปคุยส่วนราชการ เมิน 'พิธา' เดินสายนายกฯซ้อน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) กรณีที่องค์กรต่างประเทศลงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลการเจรจาสันติสุข

นายกฯ ชื่นชม 'คลัง-ธปท.' รักษาสถานะการเงินแข็งแกร่ง ขอให้ติดตามดูทุกอย่างดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ ไตรมาสแรกปี 2566 รวมไปถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4