ประกาศในราชกิจจาฯ ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ 76 ราย

9 ก.พ.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุดเรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สํานักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ ตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการพ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๗๖ ราย ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์