ครม.ไฟเขียว ร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล


21 ก.พ.2566 - น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลที่จะสิ้นสุดในวันที่ 12 มีนาคม 2566 นี้

“ในระยะแรก กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎร ที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง โดยมี 3 ประเภทงาน คือ 1.การแจ้งการย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน และการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง 2.การมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร หรือระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร และ 3.การคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด เฉพาะกรณีรายการที่ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูล โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 จานวน 2,258 รายการ โดยเป็นการแจ้งการย้ายที่อยู่ 132 รายการ และการคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด 2,126 รายการ” น.ส.ทิพานัน กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้จะเป็นการกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบดิจิทัลที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับกฎกระทรวงจำนวน 2 ฉบับ คือ

1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 (เช่น การขอคัดและรับรองสาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย ฉบับละ 10 บาท การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ ฉบับละ 20 บาท)

2. กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 เช่น การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ ฉบับละ 20 บาท

“เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล นำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการการทะเบียนราษฎรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ลดการใช้เอกสาร ลดพื้นที่และประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่สำคัญคือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับบริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับประชาชน และเร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว” น.ส.ทิพานัน กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ยินดี วันนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง พร้อมเริ่มให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการรถไฟฟ้าขนส่ง

นายกฯ ยินดียูเนสโกรับรอง 'คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ' เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์

นายกฯ หนุนงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยส่งต่อถึงลูกหลาน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อยกย่องเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

อัปเดตก่อสร้างรถไฟฟ้า 'รถไฟฟ้า 5 สาย' ก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกอบด้วย

นายกฯ ยินดียูเนสโกรับรอง 'โคราชจีโอพาร์ค' เป็นอุทยานธรณีโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดี

เช็กเลย! ยอดค่าไฟเดือน พ.ค. หลังปรับส่วนลด ผ่านแอปฯ MEA

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566