ครม.ไฟเขียว ร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล


21 ก.พ.2566 - น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลที่จะสิ้นสุดในวันที่ 12 มีนาคม 2566 นี้

“ในระยะแรก กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎร ที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง โดยมี 3 ประเภทงาน คือ 1.การแจ้งการย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน และการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง 2.การมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร หรือระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร และ 3.การคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด เฉพาะกรณีรายการที่ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูล โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 จานวน 2,258 รายการ โดยเป็นการแจ้งการย้ายที่อยู่ 132 รายการ และการคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด 2,126 รายการ” น.ส.ทิพานัน กล่าว

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้จะเป็นการกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการการทะเบียนราษฎร ด้วยระบบดิจิทัลที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับกฎกระทรวงจำนวน 2 ฉบับ คือ

1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 (เช่น การขอคัดและรับรองสาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย ฉบับละ 10 บาท การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ ฉบับละ 20 บาท)

2. กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 เช่น การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ ฉบับละ 20 บาท

“เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล นำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการการทะเบียนราษฎรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ลดการใช้เอกสาร ลดพื้นที่และประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่สำคัญคือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับบริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับประชาชน และเร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว” น.ส.ทิพานัน กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว ดันจับคู่ธุรกิจในงาน TTM+2024

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวสอดรับนโยบาย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อทำให้ปีหน้า (2568) เป็นปีที่ยิ่งใหญ่

รัฐบาล ตีปี๊บ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดันไทย เป็นศูนย์กลางการทำงานของชาวต่างชาติทักษะสูง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมยกระดับขีดความสามารถ

นายกฯ มุ่งสร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกรายย่อย พัฒนาร้านค้าพี่เลี้ยงต้นแบบ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม พัฒนา และ