โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งจำนวน 9 ราย

3 มิ.ย.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๙ ราย ดังนี้

๑. นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒. นายพรชัย ทรัพย์ทวีวศิน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

๓. นางเกศรา อัศดามงคล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

๔. นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

๕. นายบุรี เสรีโยธิน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

๖. นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗. นายสุรัตน์ ไตลังคะ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๘. นางกรรณิการ์ ตุลยธำรง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๙. นายทฤษฎี ธนาบริบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาเที่ยวได้เลย ราชกิจจาฯ ประกาศฟรีวีซ่า 'จีน-คาซัคสถาน'

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำแถลงนโยบาย ครม.เศรษฐา ทวีสิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศแล้ว! ระเบียบมหาดไทย เพิ่มเงินตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอตำบล ผู้ช่วยผญบ.

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 7)