โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'สมฤดี ธัญญสิริ' เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

6 ธ.ค.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสมฤดี ธัญญสิริ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี