ก.ศป.เคาะ 'วรพจน์ วิศรุตพิชญ์' เป็นปธ.ศาลปกครองสูงสุด ชงวุฒิสภาไฟเขียว

26 มี.ค.2565 - สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา เพื่อให้ความเห็นชอบในการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด แทนนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้

สำหรับขั้นตอนแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ หลังจากนี้ ก.ศป. จะเสนอรายชื่อขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

สำหรับประวัติของ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ นั้น

ด้านการศึกษา

- พ.ศ.2518 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- พ.ศ. 2518 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- พ.ศ. 2524 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d'études approfondies en droit public) จาก Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- พ.ศ. 2535 ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายปกครอง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อาจารย์ผู้บรรยายวิชาสิทธิและเสรีภาพ และวิชาการกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AIS แพ้คดี! ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนยกฟ้องสั่งปรับวันละ 1 แสนบาท

ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพากษายืนตามศาลปกครองกลางยกฟ้องในคดีที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

'ณัฐวุฒิ' เศร้าเห็นข่าว 'สมัคร' เล่าความหลัง 'ผมจะถ่ายเลือดในตัวผมใส่ตัวคุณไว้'

จากกรณีศาลปกครองสูงสุด พิพากษา ภรรยา-ทายาท นายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เสียชีวิตไปแล้ว จ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทน 587 ล้านบาท

'นิพนธ์' แจงยิบคดีไม่จ่ายค่ารถซ่อมบำรุง ผลพิจารณาทางแพ่ง ไม่สามารถใช้ทางอาญาได้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงกรณีเรื่องข้อพิพาทสัญญาซื้อขายรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หลังศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาว่า

ศาลปกครองสูงสุด สั่ง 'อบจ.สงขลา' ชดใช้ 52 ล้าน กรณี 'นิพนธ์' ไม่จ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทาง

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนให้บริหารส่วนจังหวัดสงขลาชำระเงินจำนวน 52,062,041 บาทให้แก่บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 50,850,000บาท นับ