โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 129 นาย

5 เม.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๒๙ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่พันเอก ไวกูณฐ์ โชติธาดา เป็น พันเอก
๒. ว่าที่พันเอก เนตร รัตนวราหะ เป็น พันเอก
๓. ว่าที่พันเอก ณัฐ อธิราชภักดีกุล เป็น พันเอก
๔. ว่าที่พันเอก ทรงเทพ เทียนทอง เป็น พันเอก
๕. ว่าที่พันเอก ธนวัฒน์ เนตรน้อย เป็น พันเอก
๖. ว่าที่พันเอก ยุทธนา หงษ์โม่ เป็น พันเอก
๗. ว่าที่พันเอก นิกร เชาวลิต เป็น พันเอก
๘. ว่าที่พันเอก ชัยวัฒน์ จันลี เป็น พันเอก
๙. ว่าที่พันเอก เอกสิทธิ นงนุช เป็น พันเอก
๑๐. ว่าที่พันเอก มานนท์ โชติพินิจ เป็น พันเอก

T_0001

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง 4 กก.นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บิ๊กตู่ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 4 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว มีอายุ 4 ปีนับแต่นี้