ประกาศแล้วในราชกิจจาฯ ลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาทเป็นเวลา 2 เดือน มีผลวันนี้

21 พ.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2565

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ดูเพิ่มเติมด้านล่าง)

สำหรับสาระของกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เป็นการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 5 บาท ตามที่คณะมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 ซึ่งเป็นการ “ขยายเวลา” และ “ปรับลด” การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีก 2 บาทต่อลิตร และขยายของเดิมอีกลิตรละ 3 บาท รวมเป็นลดลง 5 บาทต่อลิตร ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 2565

T_0004

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผิดวินัยทหารร้ายแรง! ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา